Den nye forskingsetikkloven vil innebære endringer som vil få følger for FEK, og vi planlegger oppfølging av den nye loven på flere områder. Loven pålegger institusjonene et tydelig ansvar for å tilrettelegge for god forskningsetikk. FEK tar mål av seg til å være en ressurs for institusjonene i dette arbeidet, ikke minst på undervisningssiden. Granskingsutvalget får en ny funksjon som klageorgan for lokal behandling av saker som omhandler vitenskapelig uredelighet, men vil også fortsatt kunne ta saker på eget initiativ. De administrative konsekvensene av nyordningen er uviss, men det er forventet et økt saksomfang.

FEK vil i 2017 arbeide med implementeringen av vår overordnede strategi for perioden 2016-2020. Strategien har munnet ut i en ny utforming av FEKs visjon, hovedmål og delmål. Nye tiltak og styringsparametre må utvikles for å nå målene. Vi vil arbeide for at strategien også blir reflektert i FEKs budsjetter.
Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Vår koordinator er godt i gang med dette viktige arbeidet og har etablert og videreført møteplasser for samhandling og dialog.

Implementering av EUs forordninger for legemiddelstudier og personvern vil kreve betydelige arbeidsressurser i årene som kommer. Tilrettelegging for god og etisk forsvarlig forskning på biobanker og helseregistre er også et prioritert felt. Norden har store muligheter med registre, biobanker og høy kompetanse. Dette bør utnyttes optimalt. NEM kommer til å engasjere seg i arbeid med å utrede hvordan det kan tilrettelegges for nordisk forskningssamarbeid.
NEM skal kvalitetssikre et e-læringsprogram for bioetikk og helseforskningsloven. Arbeidet planlegges påbegynt tidlig i 2017.
Våre nettsider har vært i stadig utvikling og vil fortsette med det. I 2016 prioriterte vi videreutviklingen av en engelskspråklig versjon samt tilgang til NEM-vedtak. Fremover vil blant annet ny forenklet struktur være et satsningsområde.

FEK har sammen med Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen initiert en survey som skal gi oss oppdatert kunnskap om omfanget av uredelighet og holdninger til forskningsetiske problemstillinger i Norge. Den siste omfattende undersøkelsen ble foretatt for 20 år siden. FEK har et tydelig behov for å være bedre i stand til å beskrive den forskningsetiske tilstanden – hvor godt fungerer forskningssystemet i praksis «der ute»? Vi ser fram til resultater av surveyen i 2017.

FEK rår over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst blant komitemedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte framtidens behov. Vi har i all hovedsak fått på plass de stillingshjemler og den kompetanse som på kort og mellomlang sikt anses som nødvendig for å forvalte forskningsetikk på en god måte. Men i 2017 vil vi innhente ytterligere arbeidsressurser for å betjene Skjelettutvalget.

Prioriterte faglige temaer for 2017: 

De nasjonale forskningsetiske komiteene har valgt ut følgende satsningsområder for 2017:

Interessekonflikter: I en tid med tette forhold mellom forskning og politikk og stor kommersiell avhengighet i forskningen, vil FEK vil reise spørsmål om hvordan dette påvirker forskningens grunnleggende normer om «disinterestedness», uavhengighet og åpenhet.

Research integrity/Redelighet: Hvordan kan begrepet «research integrity» forstås og tilpasses det norske forskningsetiske systemet? Hvilke tiltak kan fremme redelighet, og hvordan kan anklager om uredelighet best håndteres? I 2017 vil ny forskningsetikklov implementeres. FEK vil i den sammenhengen bistå institusjonene og bl.a. utvikle opplæringsressurser rettet mot medlemmer i redelighetsutvalg. Komiteene vil også i samarbeid med UiB og HiB, utføre en studie om integritet i vitenskapen/redelighet.

Internasjonalt samarbeid: FEK skal i henhold til sin strategi bidra til den globale utviklingen av forskingsetikk. Det gjør vi bl.a. gjennom deltakelse i en rekke fora. Slik får vi også kunnskap om forskningsetiske utfordringer knyttet til internasjonalt forskningssamarbeid, for eksempel knyttet til personvern og global rettferdighet.

Angående personvern vil implementeringen av EU-parlamentets personvernforordning stå sentralt. Den ble vedtatt i 2016, og skal innføres i Norge i 2018. Hvilke konsekvenser for forordningen for håndteringen av personvern i Norge?

Når det gjelder global rettferdighet, reises spørsmål knyttet til hvilke typer forskningssamarbeid som fremmer en større global rettferdighet og hvilke samarbeid forskere og institusjoner eventuelt ikke bør gå inn i.
NEM har også nedsatt en arbeidsgruppe for å utvikle retningslinjer på forskning i lav – eller mellominntektsland.

Temaene vil bli gjenstand for ny vurdering for 2017 og kommende år, men flere av dem vil sannsynligvis videreføres som prioriterte temaer inn i framtiden.