Direktørens innledning Portrett, Espen Engh

2016 har vært et godt arbeidsår for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi har i løpet av virksomhetsåret i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om at forskning i offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket. Jeg er meget godt fornøyd med FEKs samlede måloppnåelse i løpet av året.

Vi rapporterer ingen avvik i forhold til mål og resultatkrav i denne årsrapporten. Et økonomisk overforbruk i 2016 blir nærmere kommentert under kommentarer til årsregnskapet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har spesielt fulgt opp tre prioriterte faglige temaer i 2016:

• interessekonflikter
• vitenskapelig uredelighet
• samtykke

Disse temaene ble belyst og fokusert gjennom diverse arrangementer og publikasjoner.

Strategien vår ble også ferdigstilt i 2016, etter en lengre prosess. Her har vi formulert vår visjon: «De nasjonale forskningsetiske komiteene skal være den fremste ressursen for etisk god og ansvarlig forskning i Norge».

Andre viktige milepæler er videreutviklingen av våre nettsider, som nå inkluderer en systematisk oversikt over alle vedtak fattet av fagkomiteen NEM, ytterligere arbeid med revisjon av forskningsetiske retningslinjer og videreføringen av Forskningsetisk forum – vår møteplass for alle som jobber med forskningsetikk ved institusjonene og ellers.

FEKs virksomhet har i 2016 vært preget av arbeidet med ny forskningsetikklov. Vi har fulgt opp vår høringsuttalelse og fremmet forslag og synspunkter til loven gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet og Stortinget.

Sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i FEK har også vært høyt prioritert i 2016 og reflekterer regjeringens satsning på dette viktige området.

Last ned hele årsrapporten som pdf.