De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme god etiske forsvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda).

FEK er lokalisert i Kongensgate 14 i Oslo sentrum og har 11 ansatte (6 menn og 5 kvinner) fordelt på 10,3 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Våre oppgaver er å:

 • fremme god og etisk forsvarlig forskning
 • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
 • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 • stimulere til debatt
 • utvikle forskningsetiske retningslinjer
 • forebygge uredelighet
 • opplyse allmenheten om forskningsetikk

Økonomi

Samlet tildeling til FEK var i 2015 på 17.032.000. Dette inkluderer lønnskompensasjon.

 • Utnyttelsesgraden av tildelingen: 90,4 %
 • Driftsutgifter: 15.402.974,-                
 • Lønnsandel av driftsutgifter: 60,1 %
 • Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 898.873,-

Direktørens innledning

Årets aktiviterer og resultater

Hva gjør vi fremover

Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten