FEK har gjennom 2015 nedlagt mye arbeid i ferdigstilling av en overordnet strategi for perioden 2016-2020. Strategien har munnet ut i en ny utforming av FEKs visjon, hovedmål og delmål. Vi vil arbeide for at de nye målformuleringene blir lagt til grunn i alle våre styringsdokumenter og at strategien blir gjenspeilet i våre aktivitetsplaner. Nye tiltak og styringsparametre må utvikles for å nå målene.

FEK rår i dag over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst gjennom et stort faglig repertoar blant komitemedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte framtidens behov. Vi har fått på plass de stillingshjemler og den kompetanse som på kort og mellomlang sikt anses som nødvendig for å forvalte forskningsetikk på en god måte. I 2015 fikk vi på plass ny koordinator for REK/NEM-systemet.

Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Vår nye koordinator er godt i gang med dette viktige arbeidet og har etablert og videreført møteplasser for samhandling og dialog.

Kommende implementering av EUs forordninger for legemiddelstudier og personvern vil kreve betydelige arbeidsressurser i årene som kommer. Tilrettelegging for god og etisk forsvarlig forskning på biobanker er også et prioritert felt. På sikt må det etableres moderne løsninger for informasjon og samtykkehåndtering mellom forskere og deltakere samt forsvarlig bruk og deling av genetisk informasjon. Persontilpasset medisin og barns samtykkekompetanse vil fortsatt være satsingsområder for NEM i tiden som kommer.

Våre nettsider har vært i stadig utvikling og vil fortsette med det. I 2015 har vi prioritert utviklingen av en engelskspråklig versjon.

Den kommende forskingsetikkloven vil pålegge institusjonene et tydelig ansvar for å tilrettelegge for god forskningsetikk. FEKs survey, som ble gjennomført i 2015 for å kartlegge hvordan institusjonene har organisert sitt arbeid med forskningsetikk, gir grunnlag for vår videre prioriteringer av arbeidet med utvikling av ressurser for institusjonene.

Flere internasjonale undersøkelser tyder på at 1-4 % av forskningen kan være uredelig, og helt opp til en tredjedel av forskningen kan innebære mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Vi mangler imidlertid oppdatert kunnskap om omfanget av uredelighet og mindre alvorlige brudd i Norge. Den siste omfattende undersøkelsen ble foretatt for nesten 20 år siden. FEK har et tydelig behov for å være obedre i stand til å beskrive den forskningsetiske tilstanden – hvor godt fungerer forskningssystemet i praksis «der ute»? For å få svar på dette, vil FEK prioritere å gjennomføre en survey blant norske forskningsinstitusjoner i samarbeid med Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen.