Styring og kontroll i virksomheten

Virksomhetens overordnede vurdering av styring og kontroll i virksomheten

Risikovurdering med hensyn til måloppnåelse ble revidert i 2015 og benyttes som grunnlag for FEKs virksomhetsstyring. Risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og beskriver kritiske suksessfaktorer, samt konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse har blitt prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet. Virksomheten har også i 2015 hatt betydelig fokus på disse tiltakene.

Det blir utviklet aktivitetsplaner med tiltak for hver av komiteene basert på risikovurderingen, de årlige tildelingsbrevene fra KD, samt de faste oppgavene. Disse aktivitetsplanene, inklusiv oppfølging av tiltak, blir gjennomgått og revidert med jevne mellomrom. Oppfølging av aktivitetsplanene er også i 2015 fulgt opp gjennom medarbeidersamtaler.

Virksomheten er relativt ny som bruttobudsjettert forvaltningsorgan, og vi har også i 2015 arbeidet med forbedring av rutiner for kontroll og styring. Riksrevisjonen har kommet med gode innspill i forbindelse med FEKs arbeid.

Disponeringsplan for virksomheten er oversendt KD og har ligget til grunn for den interne oppfølging av økonomien. Månedlige regnskapsrapporter er avlevert rettidig. KD har gjennomført to etatsstyringsmøter med FEK i løpet av 2015.

Virksomhetsleders vurdering er at styring og kontroll av virksomheten er fullt ut forsvarlig.

Årsregnskap 2015

Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015.

Formål

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme god og etisk forsvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Virksomheten skal drives i samsvar med forskningsetikkloven med forskrifter. Etter loven skal det oppnevnes nasjonale forskningsetiske komiteer som til sammen dekker alle fagområder, og et Granskingsutvalg. Loven slår fast prinsippet om at komiteer og utvalg skal være faglig uavhengige statlige organer.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet gjennom instruks for økonomistyring.

Virksomhetsleder anser at regnskapet gir et dekkende bilde av FEKs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurderinger av vesentlige forhold

I 2015 har FEK disponert tildelinger på til sammen kroner 17.032.000,-.

Fra og med 2015 har FEK endret sin premiemodell hos Statens Pensjonskasse. Dette medfører at vi ikke lenger blir direkte fakturert for pensjon og forsikring. Vår opprinnelige tildeling ble redusert med 2.100.000,- som følge av dette. Den nye ordningen er langt mindre ressurskrevende enn tidligere og vurderes som fjerning av en tidstyv.

Virksomheten har i 2015 styrt mot et beregnet underforbruk grunnet igangsetting av en omfattende nasjonal survey i 2016.

Ferdigstilling og trykking av retningslinjene til NESH og NENT ble forsinket, og midlene til disse overføres til 2016. Dette resulterer i at FEK vil søke om å få overført midlene til gjennomføring av tiltakene i 2016.

Virksomheten har omdisponert midler internt til videreutvikling av våre nettsider i 2015.

Koordinatorstillingen for REK-systemet har stått ubesatt i noen måneder og resulterer i et underforbruk også på lønn. Reduksjoner i stillingsandeler har bidratt til samme underforbruk.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor for De nasjonale forskningsetiske komiteene og bekrefter årsregnskapet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d., men fullstendig revisjons-beretningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2016. Beretningen er unntatt offentlighet frem til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på FEKs nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som FEK har rapportert til statsregnskapet. Det er stilt opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som FEK har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser FEK står oppført med i statens kapitalregnskap. Også for 2015 er det sendt månedlige S-rapporter til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen.

Artskontorapportering

Artskontorapporteringen viser regnskapstall FEK har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.