De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda).

FEK er lokalisert i Kongensgate 14 i Oslo sentrum og har 12 ansatte fordelt på 11,5 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Våre oppgaver er å:

 • fremme god og etisk forsvarlig forskning
 • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
 • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 • stimulere til debatt
 • utvikle forskningsetiske retningslinjer
 • forebygge uredelighet
 • opplyse allmenheten om forskningsetikk

Økonomi

 • Samlet tildeling til FEK var i 2014 på 18.529.000. Dette inkluderer en ekstra bevilgning på 1.000.000 til dekning av ekstraordinære flyttekostnader samt lønnskompensasjon.
 • Utnyttelsesgraden av tildelingen: 96,4%
 • Driftsutgifter: 18.569.426 (inklusiv prosjektet koordinering av 22. juli-forskning)
 • Lønnsandel av driftsutgifter: 56,43%
 • Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 952.738 (inklusiv sosiale kostnader).

NESTE: Årets aktiviteter og resultater