Det arbeides med en 3-årig strategiplan for FEK. Planen vil omfatte kartlegging, utvikling og utnyttelse av nødvendig kompetanse for å møte framtidige oppgaver. FEK rår i dag over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst gjennom et stor faglig repertoar blant komitemedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte framtidens behov.

Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Så langt vurderes at vi bare i begrenset grad har lykkes med denne oppgaven. På bakgrunn av de erfaringer vi har høstet så langt i dette arbeidet, forventes at FEK i nært samarbeid med REK-ene selv, men også med KD og HOD, vil måtte bruke betydelige arbeidsressurser for å lykkes. Vi ser derfor fram til at nytilsatt koordinator vil påbegynne dette viktige arbeidet.

Flere internasjonale undersøkelser tyder på at 1-4 % av forskningen kan være uredelig, og helt opp til en tredjedel av forskningen kan innebære mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Hvis disse tallene også er dekkende for norske forhold, vil også en betydelig andel av de prosjektene som finansieres av Norges Forskningsråd være problematiske. FEK/ Granskingsutvalgets sekretariat vil derfor søke å få en dialog med NFR om denne utfordring.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har valgt ut fire prioriterte faglige temaer for 2015:

  • forskningens samfunnsansvar
  • vitenskapelig uredelighet
  • big data/internettforskning
  • proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko

Disse temaene søkes belyst og fokusert gjennom bl.a. diverse arrangementer og publikasjoner. Temaene vil bli gjenstand for ny vurdering for 2016 og kommende år, men flere av dem vil sannsynligvis videreføres som prioriterte temaer inn i framtiden.

Våre nettsider har vært i rivende utvikling. Likevel skulle vi gjerne forsert utviklingen ytterligere, ikke minst gjennom en engelskspråklig versjon. Dette jobber vi videre med i 2015.

NESTE: Årsregnskap