FEK har også i 2014 sterkt vektlagt sin rolle som kunnskapsformidler og pådriver for debatt innen forskningsetikk. Fora for dialog med aktuelle aktører og forskningsinstitusjoner, inklusiv Forskningsetisk forum, er oppretthold og videreutviklet. FEK har i 2014 opprettholdt og videreutviklet dialogen med forskningsinstitusjoner og andre forvaltningsorganer nasjonalt og internasjonalt gjennom aktiv deltakelse på møter og seminarer.

Forskningsetisk forum

En viktig oppgave for FEK er å styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene. Et av de viktigste virkemidlene er Forskningsetisk forum, et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteene, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk. Forumet arrangeres årlig, første gang i 2012.

Forskningsetisk forum ble videreført i 2014 og har i høy grad bidratt til å opprettholde og videreføre kontakten med forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk ved institusjonene. I 2014 samlet forumet rundt 90 deltakere fra hele landet. Temaer for årets møte var forskningsetisk skjønn, EUs personvernforordning og petroleumsforskning. Det ble også holdt parallelle sesjoner for henholdsvis undervisere og utvalgsmedlemmer, der man sammen arbeidet for å sikre gode undervisningsformer og håndtering av forskningsetiske spørsmål.

Se program for Forskningsetisk forum 2014

Åpne møter

FEK skal, i henhold til sine faste oppgaver, være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området. Å arrangere åpne møter, der aktuelle forskningsetiske spørsmål reises for debatt, er et sentralt virkemiddel for å oppfylle dette. I 2014 var registerforskning et tema komiteene arbeidet særskilt med. NESH og NENT arrangerte et heldagsmøte om registerforskning i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).Her diskuterte man sentrale utfordringer knyttet til ivaretakelse av personvern og kravet om frivillig og informert samtykke ble satt på dagsorden.

NENT jobbet med forskningsetiske vurderinger knyttet til petroleumsforskning gjennom hele året, og arrangerte et åpent møte på Litteraturhuset, der sentrale aktører deltok. Møtet skjedde i kjølvannet av NENTs uttalelse om petroleumsforskning, og inviterte til en debatt om veien videre. I 2014 ble koordineringsfunksjonen for 22.juli-forskning ved FEK avsluttet. Det ble avholdt flere frokostseminarer og en sluttkonferanse, der målet var å synliggjøre de etiske utfordringer forskning på overlevende og etterlatte etter 22. juli møter, samt legge til rette for diskusjoner av hva som er rett ferdsel. 

Åpne møter avholdt i 2014:

Tittel Sted og dato
Livet etter katastrofen – frokostseminar om studier på de etterlatte etter 22/7 20.01.2014, Litteraturhuset, Oslo
Åpent møte om registerforskning. Samarbeid mellom NENT, NESH og NSD 06.02.14, Litteraturhuset, Oslo
Minnematerialet etter 22/7 – heldagsseminar i samarbeid med Høskolen i Hedmark og Riksarkivet 03.04.2014, Riksarkivets lokaler, Oslo
Forsking på høgreekstremisme etter 22. juli. Frokostmøte 25.04.14, Litteraturhuset, Oslo
Forskningsetisk forum. Heldagsseminar 18.09.14, Litteraturhuset, Oslo
Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå? 23.10.14, Litteraturhuset, Oslo
Hva har 22. juli-forskningen lært oss? Heldagskonferanse 12.12.14, Litteraturhuset, Oslo

Forskningsetiske retningslinjer

 • FEK har utviklet og lansert felles generelle forskningsetiske retningslinjer. NESH har gitt ut Etiske retningslinjer for forskning på Internett. Begge disse retningslinjene skal etter planen revideres i løpet av 2015, på grunnlag av innspill fra relevante aktører.
 • De eksisterende forskningsetiske retningslinjene for NESH og NENT revideres i løpet av 2015.
 • NEM har igangsatt arbeid med forskningsetiske retningslinjer for genetisk forskning, og vil ferdigstille disse i løpet av våren 2015.
 • NEM har laget retningslinjer for forsvarlighetsvurdering av forskningsprosjekter som kan forvolde alvorlig skade.

Samarbeid med de forskningsutførende institusjonene

Samarbeidet med både forskningsutførende institusjoner og andre etater er styrket i løpet av 2014, i henhold til planer. Henvendelser til komiteene er fortløpende betjent i form av rådgivning og henvisning. Sekretariatslederne og komitélederne for NESH, NENT og NEM har vært i løpende dialog med institusjoner, gjennom e-post, telefon og møter. Ferdigbehandlede saker har resultert i offentliggjøring av gjennomarbeidete uttalelser. Sekretariatet for Granskingsutvalget har også i 2014 fungert som ressurs for institusjoner i aktuelle og mulige uredelighetssaker.

Møtevirksomhet

 • Sekretariatsledere for NESH, NENT, NEM og leder samt nesteleder for Granskningsutvalget deltok i april på et fellesnordisk møte om etikk i Oslo arrangert av NordForsk.
 • Sekretariatslederne for NESH, NENT og NEM har deltatt fast med observatørstatus i koordineringsgruppen for 22. juli-forskning.
 • NESH hadde møte hos NSD i Bergen 5. desember for å diskutere videre samarbeid og ansvarsfordeling.
 • Skjelettutvalget har avholdt møte med Sametinget.
 • Skjelettutvalget avholdt et møte på Svalbard 8. oktober med Sysselmannen og Svalbard museum.
 • Skjelettutvalget hadde også møte med Kulturhistorisk museum/UiO 28. november for å diskutere ansvarsfordeling og overlappende saksområder.
 • Nestleder og sekretariatsleder for Granskingsutvalget har hatt møte med sekretariatet for det tilsvarende utvalget i Danmark, som er i ferd med å evaluere den danske ordningen. Møtet ble brukt til gjensidig utveksling av nyttige erfaringer.

Samarbeidsprosjekter

 • NESH og NENT har videreført samarbeidet med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om enkeltsaker og åpne møter. Sekretariatsleder for NESH har deltatt på og holdt foredrag ved forskningsetikk-kurs for ph.d-studenter ved UiT i februar. Sekretariatsleder i NESH er medlem i nyopprettet OECD-ekspertgruppe om Big Data.
 • Sekretariatsleder i NEM og koordinator for NEM/REK har drevet erfaringsutveksling og arbeid for å effektivisere saksbehandling med Datatilsynet og Statens legemiddelverk. Fokus har vært på myndighetsorganenes overlappende saksområder. 
 • NEM har igangsatt utredningsarbeid i forbindelse med helseforskningslovens virkeområde. I dialog med NSD og forskere fra idrettsmiljøet, arbeidsmedisin og fysiologi har det fremkommet eksempler på forskning som innebærer risiko for deltakerne, men som i dag faller utenfor lovens saklige virkeområde.
 • Leder, nestleder og sekretariatsleder for Granskingsutvalget, samt sekretariatslederne for NENT, NESH og NEM, har bidratt med innspill til Kunnskapsdepartementet om etterkontroll av forskningsetikkloven. Etterkontrollen ble også drøftet med representanter for KD på Samarbeidsutvalgsmøte og med Granskingsutvalget.      

www.etikkom.no

Skjermdump, nettsiderFEK har som mål å øke trafikken til hjemmesiden www.etikkom.no. Økt frekvens på nettnyheter og nyhetsbrev, samt aktivitet i sosiale medier ser ut til å ha gitt resultater. Nettsidene ble relansert 21. oktober 2014, med nytt design, ny struktur og en rekke nye funksjoner. Målsetningen var å lage et nettsted som er bedre tilpasset brukernes behov.

Nye funksjoner:

 • ny toppmeny
 • forbedret søkefunksjon
 • A–Å-meny med emneord
 • arrangementskalender
 • ofte stilte spørsmål-side
 • tilbakemeldingsskjema
 • delingsknapper på alle sider
 Webstatistikk fra Google Analytics
2014* 2013
Unike brukere
94 721
92 318
Antall besøk
151 067
149 224
Mobil
14 274
11 568

* Grunnet endringer i struktur og url-adresser i forbindelse med omlegging av nettsidene, er det trolig en del feilkilder i tallene for 2014.

Antall abonnenter på nyhetsbrevet økte med 23 % i 2014. Antall som liker De nasjonale forskningsetiske komiteene på Facebook økte med 193 %, og antall følgere på Twitter økte med 78 %.

Fagbladet Forskningsetikk

Omslag, ForskningetikkFagbladet Forskningsetikk har kommet med fire utgaver i 2014:

Antall abonnenter stiger jevnt. Artiklene legges også ut på www.etikkom.no. I tillegg publiseres 2-4 artikler fra hvert nummer på forskning.no.

Forskning.no og sciencenordic.com

FEK er medlem og medeier i forskning.no, og publiserer jevnlig stoff der. Årets mål om 15 artikler på forskning.no ble nådd, med 16 publiserte artikler. I tillegg har FEK publisert 3 engelskspråklige artikler på den nordiske forskningsnettavisen sciencenordic.com.

Kronikker, debattinnlegg og andre artikler

En av FEKs faste oppgaver er å være "en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området".

I 2014 publiserte vi følgende kronikker og debattinnlegg:

Tittel Tema Kanal
Når kan forskning skje uten samtykke Registerforskning forskning.no
Working Against Plagiarism Plagiering Integrity in the Global Research Arena.
Fusk og åpenhet Vitenskapelig uredelighet Aftenposten
Uvitende om tradisjonell kunnskap Tradisjonell kunnskap Aftenposten
Ikke ukritisk Tradisjonell kunnskap Aftenposten
Universiteter må ta ansvar Petroleumsforskning DN
Hvem tar ansvar? Petroleumsforskning DN
Technology and Commitment Ansvarlig teknologiutvikling Integrity in the Global Research Arena.
Forskningen får sin egen Vær Varsom-plakat Generelle forskningsetiske retningslinjer Aftenposten
Ny retning på forskningsfinansieringen Forskningsfinansiering Aftenposten
Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken Obduksjonsforskning Morgenbladet
Skap bevissthet om forskningsetikk Generelle forskningsetiske retningslinjer Forskerforum
Foredrag og innlegg Deltakelse på internasjonale konferanser
Internasjonale verv

Innlegg om vitenskapelig uredelighet/god vitenskapelig praksis og uredelighetssaker for Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Norsk studentorganisasjon og forskning.no

Association for Practical and Professional Ethics Annual Conference i Jacksonville, Florida Sekretariatslederen for NESH medlem i  OECD-ekspertgruppe om Big Data

Innlegg om museumsetikk og forskningsetikk på Museumsforbundets årskonferanse

12 th World Congress of Bioethics, Mexico City

Sekretariatsleder for NENT er oppnevnt i ekspertgruppe til FP7-prosjektet DRIVER

Innlegg om forskningsetikk på: HF/UiO, Trafikkøkonomisk institutt (TØI), TIK-senteret ved UiO og UiT

 British Society for the History of Science conference, St. Andrews Sekretariatsleder for Granskingsutvalget deltar aktivt i ENRIO (European Network of Research Integrity Officest)

Innlegg om forskningsetiske aspekter knyttet til forskningskommunikasjon hos Norges forskningsråd

10th Global Summitt of National Ethics/Bioethics Committees

Sekretariatsleder for NEM er medlem i EUREC (European Network of Research Ethics Committees)
 

SIS-RRI conference: science, innovation and society – achieving responsible research and innovation, Roma

 

Komitémøter og saksbehandling

NEM og Granskingsutvalget gjør enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, mens NENT, NESH og Skjelettutvalget gir rådgivende uttalelser. Oversikt over alle uttalelser og vedtak finner du her.

Komité Antall møter
NEM* 7
Granskingsutvalget 6
NESH 5
NENT 7
Skjelettutvalget 4
Felles  

* Klager har i gjennomsnitt fått saksutfallet bekjentgjort innen 6 uker etter at sekretariatet mottok klagen. Lengst saksbehandlingstid var 11 og 10 uker på saker mottatt i begynnelsen av juli.

Arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene

FEK har i 2014 videreutviklet samarbeidet og arbeidsdelingen mellom komiteene og mellom komiteene og sekretariatet. Samarbeidet mellom fagkomiteene har fungert meget tilfredsstillende i 2014. Samarbeidet omfatter også Granskingsutvalget og dets sekretariat. Dette gjelder ikke minst forebygging av vitenskapelig uredelighet.

Samarbeidsprosjekter har inkludert fellesmøter, felles høringssvar der flere komiteer har forenelige synspunkter, deltakelse på eksterne møter som er relevante for flere parter, publisering av felles generelle forskningsetiske retningslinjer, samt samarbeid om Forskningsetisk forum.

Årskonferansen
Årskonferansen er FEKs årlige møte der samtlige komiteer og utvalg deltar. På møtet er komiteenes felles prioriterte temaer gjenstand for diskusjon og gjensidig erfaringsutveksling . I 2014 var temaene forskningsetisk skjønn og EUs kommende personverndirektiv.

NEM har fått ansvar for kvalitetssikring av forvaltningspraksis av helseforskningsloven, bl.a. med harmonisering av praksis i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanse-økning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM.

 NESTE: Hva gjør vi fremover?