(Utvalgte saker, ikke uttømmende)

Concerning the project uTRUSTit – Usable Trust in the Internet of Things (2011/53)

NENT ble bedt om å vurdere ivaretakelsen av forskningsetikken i EU-prosjektet uTRUSTit. Prosjektet inkluderte personer med funksjonshemming. Et hovedmål var å øke brukernes tillit til teknologi. Komiteen mente at forskerne hadde identifisert de viktigste etiske aspektene ved prosjektet, og at disse ble håndtert på en god måte. NENT hadde imidlertid noen råd knyttet til innhentingen av fritt og informert samtykke og spørsmål om kompensasjon til deltakerne.

Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og havbruk (2011/99)

Komiteen mottok en klage på en vitenskapelig artikkel fra Norges miljøvernforbund. Det ble hevdet at forskerne hadde utelatt vesentlige fakta i artikkelen, som omhandlet fisk i oppdrettsanlegg. Anklagen gikk også ut på at rapportens hensikt var betenkelig, og NENT ble derfor bedt om å vurdere artikkelen i henhold til sine forskningsetiske retningslinjer. Basert på vurderinger fra to uavhengige sakkyndige, konkluderte NENT med at det ikke er grunnlag for å si at forskerne har gjort seg skyldige i brudd på god forskningspraksis.  

Vedrørende prosjektet Mylife (2011/137)

Prosjektet dreide seg om utprøving av ny teknologi, primært rettet mot personer med demens. Målet var å utvikle et brukervennlig datasystem for demente. Utprøvingen innebar omfattende testing av et produkt over lengre tid, og NENT ble spesielt bedt om å vurdere om rekrutterings- og samtykkeprosedyrene var akseptable. Komiteen tilrådet prosjektet, men hadde en del anbefalinger. Blant annet ble det påpekt at det må informeres klart om at dette dreier seg om produktutvikling. Betalingsviljen til deltakerne bør ikke testes ut, da dette innebærer en svært uheldig sammenblanding av markedsundersøkelse og forskning.  

Concerning dispute on authorship (2011/168)

Komiteen mottok en klage på en tidligere stipendiat fra hans veiledere. Han ble anklaget for å ha publisert en artikkel, basert på en artikkel fra hans avhandling, der veilederne sto oppført som medforfattere, uten at de ble informert om publiseringsplanene og heller ikke oppført som medforfattere. Veilederne ønsket råd fra NENT om hvordan de burde håndtere situasjonen. Komiteen viste til sine retningslinjer for rettmessig forfatterskap, og et flertall i komiteen uttalte at det ikke var tvil om at veilederne burde vært konsultert før publiseringen. De skulle også vært oppført som medforfattere. NENT anbefalte imidlertid ikke at artikkelen skulle tilbaketrekkes, da dette er et virkemiddel som bør forbeholdes grov vitenskapelig uredelighet.