De nasjonale forskningsetiske komiteer sendte et felles høringssvar til ”Forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og om framlegg til nokre andre endringar i helseregisterlova (intern kryptering) mv”

…Høringsnotatet genererer like fullt helt sentrale forskningsetiske spørsmål på to plan: Hvilke forskningsetiske hensyn som bør være utslagsgivende når forskere ønsker tilgang til Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret, og hvem som skal vedta at forskere skal få tilgang til materialet. De nasjonale forskningsetiske komiteer mener at de nevnte spørsmålene bør adresseres langt tydeligere før etableringen….

Høringssvar: http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Uttalelser/felles/Forslag-til-lovendringar-i-samband-med-etablering-av-Norsk-helsearkiv-og-Helsearkivregisteret/

De nasjonale forskningsetiske komiteer sendte et felles høringssvar til Fagerbergutvalgets utredning

..En god del av det som står i utredningen er i tråd med Nasjonale forskningsetiske komiteers synspunkter, slik de også er nedfelt i forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av komiteene. For eksempel gjelder dette vektleggingen av fri forskning. Samtidig savner Nasjonale forskningsetiske komiteer en mer eksplisitt diskusjon av forskningens overordnede forpliktelser og samfunnsansvar. Fagebergutvalgets forslag leder også til en del spørsmål, og Nasjonale forskningsetiske komiteer mener spesielt at målingen av forskning som foreslås og drøftes i utredningen er atskillig mer problematisk enn det Fagebergutvalget synes å ta høyde for….

Høringssvar: http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Uttalelser/felles/Horingssvar-til-Fagerbergutvalgets-utredning/