Utvalget er organisert i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og startet opp i 2008.

Utvalget tar stilling til forskning på menneskelige levninger. Dette dreier seg i første rekke om skjelettmateriale som er fremkommet ved arkeologiske utgravinger, men kan også omfatte menneskelige levninger som aldri har vært i jorden. Forskere som tar sikte på å benytte skjelettmateriale, anbefales å legge fram sine prosjekter for en etisk vurdering fra utvalget.

Utvalget er i ferd med å lage egne forskningsetiske retningslinjer. For øvrig arbeides etter alminnelige forskningsetiske prinsipper, eksisterende lovverk og forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av andre nasjonale og internasjonale organer.

2011

Utvalget hadde tre møter: 19. januar, 20. mai og 5. oktober.

Ved flere henvendelser til utvalget i 2011 har spørsmålet om forbruk av unikt materiale utgjort et sentralt anliggende. En del levninger både i samlinger og som finnes ved utgravninger er uerstattelig. Dette utgjør en egen forskningsetisk utfordring i forhold til forskningsmetoder som destruerer materialet som del av nødvendig fremgangsmåte for datering, DNA-analyse eller isotopanalyse. Om materialet ikke bare blir ”brukt” for slike analyser, men brukt opp, utelukker dette fremtidig forskning fra tilgang på kildene. Det kan komme til å umuliggjøre å finne svar på spørsmål man da vil stille, med metoder man da vil besitte.

Utvalget har også arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger, et arbeid som forhåpentligvis kan føre til en nasjonal høringsrunde i 2012.

Medlemmer 2008 - 2012

Leder: Oddbjørn Sørmoen, direktør i KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Sekretariatsleder: Hallvard Fossheim, Forskningsetiske komiteer var vikar fram til juli 2011, deretter fast ansatt.

Medlemmer:

  • Hallvard J. Fossheim, post.doc Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo juli 2011
  • Marit Aune Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
  • Ingegerd Holand, samisk kultur og forskning, Riksantikvaren
  • Anne Karin Hufthammer, konservator, zoolog, Bergen Museum
  • Jon Kyllingstad, stipendiat historie, Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo
  • Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO, Bioingeniørfaglig institutt
  • Ingrid Sommerseth, stipendiat arkeologi, samisk forskning, Universitetet i Tromsø
  • Åge Wifstad, 1. amanuensis i medisinsk filosofi, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, til juni 2010
  • Finn Ørnulf Winther, professor emeritus, medisin, til juni 2010
  • Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo