NESH arbeider med forskningsetiske spørsmål innenfor fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Komiteen har utviklet egne retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og egne retningslinjer for internettforskning.

NESH svarer på henvendelser fra enkeltforskere og forskningsinstitusjoner når komiteen blir bedt om vurdering av forskningsetiske sider ved et bestemt forskningsprosjekt. Når NSD og Datatilsynet behandler søknader som gjelder behandling av personopplysninger, innhentes det noen ganger råd fra NESH.

Ved siden av uttalelser, rapporter og retningslinjer, arrangerer NESH åpne debattmøter og seminarer og bidrar med foredrag og undervisning i forskningsetikk.

2011

Komiteen hadde fire møter: 17. mars, 7. juni, 6. september og 6. desember.

Flere henvendelser dette året dreide seg om prosjekter der forsvarlig innsamling og bruk av sensitiv informasjon om utsatte grupper utgjør en utfordring. I studentprosjektene blant disse sakene har også veileders rolle vært spesielt problematisert. Andre krevende saker har angått desepsjonsforskning (forskning der en del av designet består i å føre mennesker bak lyset) og bruk av registre.

NESH arrangerte, i samarbeid med ChildWatch, UNESCO og Norad, et åpent møte om tverrkulturell barneforskning. Et større internasjonalt tiltak for å utvikle etiske retningslinjer for forskning på barn ble satt i gang i forlengelsen av dette møtet.

NESH er også, sammen med NENT, en initiativtaker for å bidra til Phd-undervisningen i forskningsetikk på nasjonalt plan, og har deltatt i debatten rundt standardkontrakt for oppdragsforskning, en revisjon av et dokument NESH også hadde vært hovedbidragsytere til.

NESH har i tillegg vært offentlig høringsinstans i flere saker, blant dem Fagerbergutvalgets rapport.

Medlemmer 2010 - 2014

Komiteens leder: Bjørn Hvinden, forskningssjef /professor, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Sekretariatsleder: Hallvard Fossheim, Forskningsetiske komiteer var vikar fram til juli 2011, deretter fast ansatt.

Medlemmer:

 • Kjersti Fjørtoft, førsteamanuensis ved filosofi og førstesem.studier ved Universitetet i Tromsø, medlem fra juli 2011
 • Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU
 • Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
 • Ingegerd Holand, Riksantikvaren - Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfredning / arkeologiske kulturminner
 • Ove Daniel Jacobsen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø
 • Kristian Emil Kristoffersen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, til mars 2011
 • Lynn P. Nygaard, spesialrådgiver ved PRIO
 • Hilde Pape, forsker, Statens institutt for rusmiddelforskning
 • Erling Sandmo, professor og forskningsleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, fra juli 2011
 • Einar Spurkeland, informasjonssjef i Schenker A
 • Knut Martin Tande, dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Elin Marie Thuen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
 • Lisbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
 • Arne Tostensen, forskningsleder, Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen