NENT skal arbeide med forskningsetiske spørsmål innenfor områdene naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks- og fiskeriforskning. Siden opprettelsen i 1990 har komiteen arbeidet med mange områder: Risiko og sikkerhet, lakseoppdrett, teknologivurdering, miljøspørsmål, genteknologi, fiskeri – og havbruk, strålevern, nanoteknologi.

Komiteen produserer tematiske rapporter, gjennomfører informasjonsmøter ved ulike forskningsinstitusjoner i Norge og arrangerer møter for en bredere offentlighet, i tillegg til å utøve sin rådgivende funksjon overfor forskere i konkrete forskningsprosjekter.

Komiteen har ansvar for å utarbeide forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. De ble første gang utgitt i 2007.

2011

Komiteen hadde 4 møter: 19. januar, 2.-3. mai, 18.-19. september, 10. november.

Sakene som har blitt behandlet, har blant annet omhandlet utprøving av ny teknologi for demente og svaksynte, spørsmål knyttet til god forskningspraksis og vitenskapelig uredelighet. I tillegg har komiteen avgitt flere høringsuttalelser.

NENT har også tatt initiativ til en felles satsing for å styrke forskningsetikk i phd-utdanningen. Som en viktig del av komiteenes forebyggende arbeid, ble det i fellesskap med de øvrige komiteene utarbeidet et brev om dette til universiteter og høyskoler som tilbyr phd-utdanning. Komiteene skal følge opp med seminar i 2012.

NENTs besøk på Svalbard i september var et uttrykk for komiteens satsning på nordområdene. Komiteen besøkte Universitetssenteret, Norsk polarinstitutt og Sysselmannen og fikk en omvisning i Svalbard globale frøhvelv. Hensikten med besøket var å få bedre kjennskap til forskningen som foregår på Svalbard og særlige forskningsetiske utfordringer, i tillegg til å knytte kontakter og formidle NENTs arbeid.

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag E. Helland, professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Matthias Kaiser, Forskningsetiske komiteer, til 28. februar 2011. Helene Igierd, Forskningsetiske komiteer, fra august 2011.

Medlemmer:

 • Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo
 • Gunnar Hartvigsen, professor ved Universitetet i Tromsø & Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
 • Tove Kolseth, informasjonsdirektør CICERO Senter for klimaforskning
 • Ragnhild Lofthus, dr.scient., koordinator og seniorrådgiver. Stab for forskning og nyskaping, NTNU
 • Mohammed Azam Mansoor, professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder
 • Svein Nordenson, seniorforsker SINTEF IKT
 • Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, leder for Etikkrådet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Janneche Utne Skåre, forskningsdirektør Veterinærinstituttet
 • Kjell I. Stellander, rådgiver hos Rådmannen i Trondheim
 • Roger Strand, professor og senterleder Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • Atoosa P. J. Thunem, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk i Halden
 • Hanne Guro Aabelvik, utdannet innen samfunnsfag og humaniora med BA fra NTNU/UiO