REK skal forhåndsgodkjenne forskningsprosjekter innen medisin og helsefag, mens NEM uttaler seg i  prinsipielle spørsmål. NEMs klagesaksvedtak gir presedens for REKs forvaltningspraksis. De fleste uttalelsene og klagesaksvedtakene fra og med 1997 er tilgjengelig via nettsidene. Samarbeidet mellom NEM og de regionale komiteene blir ivaretatt ved faste møter mellom leder og sekretær fra alle komiteene to ganger i året, Storfellesmøtet for alle REK og NEM; i tillegg ad hoc møter ved behov.

Ved siden av uttalelser, rapporter og retningslinjer, arrangerer NEM åpne debattmøter og seminarer.

 2011

NEM har gjennomført 7 ordinære komitémøter 19. januar, 7. mars, 2. mai, 16. juni, 29. august, 3. oktober og 28. november.

NEMs har hatt to særskilte innsatsområder for 2011:

1. Avgresning av helseforskningslovens saklige virkeområde mot prosjekter som kan gjennomføres som kvalitetssikring av helsetjenesten.

2. Helsefaglig forskning med genetiske analyser.

Punkt 1 har blant annet resultert i et notat der REK i samarbeid med NEM skisserer retningslinjer for vurdering av om forskningsprosjekter faller innenfor eller utenfor helseforskningslovens område. Arbeidet med retningslinjer for genetisk medisinsk forskning startet i 2011 og NEM fortsetter dette arbeidet inn i 2012.

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo
Sekretariatsleder: Jacob Hølen, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

 • Kjersti Bakken, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen/Universitetet i Tromsø
 • Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
 • Ellen K. Christiansen, juridisk seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, til januar 2011.
 • Wenche Frogn-Sælleg, fra januar 2011.
 • William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
 • Alice Kjellevold, førsteamanuensis ved Intitutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger, fra januar 2011.
 • Geir Lorem, førsteamanuensis, Klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
 • Valeria Marton, førsteamanuensis, Medisin og helsefag, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø, til januar 2011.
 • Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO Bioingeniørfaglig institutt
 • Randi E. Reinertsen, forskningssjef SINTEF, Forebyggende helsearbeid
 • Arne Sandvik, professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU. Overlege ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St. Olavs Hospital, fra januar 2011.
 • Sigmund Simonsen, advokat
 • John-Arne Skolbekken, førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU
 • Åshild Slettebø, professor, Institutt for helsefag Arendal, Universitetet i Agder
 • Dag Undlien, professor Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus
 • Lars Vatten, professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, til januar 2011.