Komiteer og utvalg har forskjellige samarbeidspartnere.

NEM:

Datatilsynet
Helsetilsynet
Bioteknologinemnda
FREK (Arbeidsutvalgsmøter med REK. Agendaen på disse møtene er samordning for lik forvaltningspraksis).
Helse og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Universitets- og Høyskolerådet
Legemiddelindustrien
Statens legemiddelverk

NESH

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

NENT

Teknologirådet, Bioteknologinemnda

Skjelettutvalget

Sametinget, Riksantikvaren

Patentnemnda

Patentstyret