De nasjonale forskningsetiske komiteer har i sitt mandat blant annet i oppgave å utvikle internasjonalt samarbeid, både i Norden og verden for øvrig. Komiteene skal følge med på alle fagområder innen forskningsetikk og informere andre land om det arbeidet som gjøres i Norge. Komiteene deltar i internasjonale forskningsprosjekter og i ulike fora for utveksling av erfaringer med etikkomiteer i andre land.

European Network for Research Integrity Offices (ENRIO)

Enrio er et nettverk som skal sikre informasjonsutveksling og erfaringsoverføring mellom enheter som arbeider med vitenskapelig uredelighet.

Varighet: Startet våren 2008 og er et fast nettverk som møtes ca. 2 ganger i året.

Deltakere

Nettverket er åpent for alle europeiske enheter som har et nasjonalt ansvar for redelighet i forskning. Medlemsland til nå er: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Sveits, Frankrike, Kroatia, Portugal og Østerrike.

Medlemmer fra Norge: Torkild Vinther, sekretariatsleder Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) og Matthias Kaiser, sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) til mars 2011.

Mål

Være et forum for utveksling av erfaringer med håndtering av påstander om vitenskapelig uredelighet. Dele informasjon om opplæring og undervisning i god forskningsskikk.

European forum for good clinical pratice (EFCP)

EFCP er et internasjonalt nettverk som har som mål å utvikle god klinisk praksis i alle ledd når det gjelder biomedisinsk forskning.  Det holdes årlig flere konferanser med aktuelle tema. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) er representert.

European Network of Research Ethics Committees – EUREC

NEM er representert

Europarådet

NEM har jevnlig kontakt med Bioethics Department

Europeisk nettverk for nasjonale forskningsetiske komiteer

Child rights international network (CRIN), Children and violence

Denne organisasjonen er knytte opp mot UNICEF. Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ble i 2011 tilknyttet prosjektet Childwatch/UNICEF Innocenti ethics project.

Målet er blant annet å utvikle forskningsetiske retningslinjer for forskning på barn.

Samarbeid med University of Dar es Salaam, Tanzaniathe University of Dar es Salaam's

Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sammen med Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo hadde et ukelangt kurs i forskningsetikk. Det er usikkert om dette arbeidet vil fortsette i 2012.

Nordisk nettverk for de nasjonale komiteer i medisinsk forskningsetikk

Årlige seminar for nasjonale komiteer som arbeider med medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Nettverket:

Norge: Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Sverige: Den Centrale etikprövningsnämnden

Danmark: Den Centrale Videnskabsetiske Komité

Finland: National Advisory Board on Research Ethics

Island: The Centre for Ethics, University of Iceland

Færøyene: The Department of occupational medicine and public health

OECD Global Science Forum

Sekretariatsleder for NEM deltok i arbeidet: ” Facilitating International Cooperation in Non-Commercial Clinical Trials.”