Noter 2011 2010

INNTEKTER

     
Generelle midler 1
12 600 000
10 440 000
Spesielle midler 1 0 83 213
Andre off. og private tilskudd 1 0 0
Salgs- og oppdragsinntekter 1 0 30 615
Sum inntekter   12 600 000 10 533 828
       

DRIFTSKOSTANDER

     
Programmer/prosjekter NFR 2 2 448 886
3 344 755
Frie prosjekter 2 0 - 1 660
Administrasjons og felleskostnader 3 9 555 954
6 961 773
Ordinære av- og nedskrivninger   0 23 753
Sum driftskostnader   12 004 840
10 328 621
       

FINANSPOSTER

     
Renteinntekter   -890
-1 682
Rentekostnader   660
1 488
Andre finansposter   -1 432
15 858
Sum finansposter   -1 662
-16 052
       

ÅRETS RESULTAT

  596 822
241 260
       
Disponeringer og overføringer      
Overføringer egenkapital   596 822
241 260
Sum disponeringer og overføringer   596 822
241 260