Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Note 1 - Inntekter

 

 

Generelle midler - bevilgninger

2011 2010
Adminstrasjon og div. programmer NFR 12 600 000 10 440 000
Totalt 12 600 000 10 440 000

 

Spesielle midler

2011 2010
Consensus (European Aquaculture) 0 -64 126
Avsuttede prosjekter overført administrasjon 0 147 339
Totalt 0 83 213

 

 
Salgs- og oppdragsinntekter  

2011 2010
Refusjoner 0 30 615
Totalt 0 30 615

 

 

Note 2 - Driftskostnader

 

2011 2010
Det er kostnadsført følgende utgifter på prosjekter utenom administrasjon:  

 
Prosjekter/programmer NFR 2 448 886 3 344 755

 
Frie prosjekter  
Nordforsk, Nordic Network 0 -3 808
Consensus (European Aquaculture) 0 2 148
Sum 0 - 1 660

 

 

Note 3 - Av andre administrasjons- og felleskostnader utgjør lønnskostnader følgende poster; (for alle programmer og prosjekter samlet)

 

 
Lønnskostnader består av følgende poster:  

2011 2010
Lønninger 5 718 660 4 717 094
Arbeidsgiveravgift 873 366 713 831
Pensjonskostnader 381 966 420 456
Andre ytelser 313 077 484 847
Sum lønnskostnader 7 287 069 6 336 228
   
Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 8

 
   
Godtgjørelser daglig leder:  

2011 2010
Lønn 557 642 522 828
Annen godtgjørelse 10 890 10 689
Totalt 568 532 533 517

 

 

Note 4 - Fordringer på NFR

 

  2010
Fordringer på NFR  
Bevilgning 12 600 000 10 440 000
Utbetalt fra NFR -10 900 000 -10 800 000
Ikke benyttet forrige år 554 627 914 627
Rest til disposisjon 2 254 627 554 627

 

 

Note 5 - Fordringer andre programmer

 
Pr. 31.12.11 er det ingen fordringer andre programmer.

 

Note 6 - Kortsiktige fordringer

 

2011 2010
Kundefordringer 42 195 24 692
Forskuddsbetalt leie 231 539 204 760
Andre forskuddsbetalte driftskostnader 17 971 56 556
Totalt 291 705 286 008

 

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

 

 
I henhold til gjeldende regler for Norges Forskningsråd skal midler ikke overføres til egen skattetrekkskonto. Det er derfor ingen bundne midler.  

 

Note 8 - Egenkapital

 

 
Egenkapital 01.01. 666 066
Årets overskudd 596 822

 
Egenkapital 31.12. 1 262 888

 

Note 9 - Bevilgninger

 
Pr. 31.12.11 er det ingen ubenyttede bevilgninger.

 

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

 

 2011 2010
Gjeld til ansatte 0 61
Andre påløpte kostnader 8 000 0

8 000 61