BALANSE

NORGES FORSKNINGSRÅD
Randsone: De nasjonale forskningsetiske komiteer

 

Note 2011 2010

EIENDELER


 

Anleggsmidler:


 
Maskiner, inventar og lignende
0 0
Sum anleggsmidler
0 0


 


 

Finansielle anleggsmidler:


 
Andre fordringer
29 167 115  000
Sum finansielle anleggsmidler
29 167 115 000


 

Omløpsmidler :


 
Fordringer på NFR 4 2 254 627 554  627
Fordringer andre programmer 5 0 0
Kortsiktige fordringer 6 291 705 286 008
Kasse, bank, postgiro 7 635 081 1 620 877
Sum omløpsmidler
3 181 413 2 461 512


 

SUM EIENDELER


3 210 580 2 576 512


 

GJELD OG EGENKAPITAL


 

Egenkapital :


 
Overføringer
596 822 241 260
Egenkapital 8 666 066 424 806
Sum egenkapital
1 262 888 666 066


 

Kortsiktig gjeld:


 
Bevilgninger 9 0 0
Leverandørgjeld
515 953 843 398
Skyldige avgifter og skattetrekk
924 946 633 697
Skyldig lønn og feriepenger
498 793 433 291
Annen kortsiktig gjeld 10 8 000 61
Sum kortsiktig gjeld
1 947 692 1 910 446


 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL


3 210 580 2 576 512


 


 
Oslo, februar 2012 - Torunn Ellefsen - daglig leder