Noter 2010 2009

INNTEKTER

Generelle midler 1 10 440 000 10 100 000
Spesielle midler 1 83 213 649 136
Andre off. og private tilskudd 1 0 0
Salgs- og oppdragsinntekter 1 30 615 648 796
Sum inntekter 10 553 828 11 397 931

DRIFTSKOSTANDER

Programmer/prosjekter NFR 2 3 344 755 3 816 153
Frie prosjekter 2 -1 660 527 916
Administrasjons og felleskostnader 3 6 961 773 6 884 692
Ordinære av- og nedskrivninger 23 753 23 753
Sum driftskostnader 10 328 621 11 252 514

FINANSPOSTER

Renteinntekter -1 682 -1 406
Rentekostnader 1 488 2 615
Andre finansposter -15 858 10 352
Sum finansposter -16 052 11 562

ÅRETS RESULTAT

241 260 133 856
Disponeringer og overføringer
Overføringer egenkapital 241 260 133 856
Sum disponeringer og overføringer 241 260 133 856