Note 1 - Inntekter

2010 2009

Generelle midler - bevilgninger

Adminstrasjon og div. programmer NFR 10 440 000 10 100 000
Totalt 10 440 000 10 100 000

Spesielle midler

2010 2009
Consensus (European Aquaculture) -64 126 0
Bio T Ethical education 0 25 659
EurSafe 0 8 305
Value isobars 0 15 173
Nordforsk, Nordic Network 0 600 000
Avsuttede prosjekter overført administrasjon 147 339 0
Totalt 83 213 649 136
Salgs- og oppdragsinntekter
2010 2009
Refusjoner 30 615 428 488
Refusjon utlegg storfellesmøte 0 220 308
Totalt 30 615 648 796

Note 2 - Driftskostnader

2010 2009
Det er kostnadsført følgende utgifter på prosjekter utenom administrasjon:
Prosjekter/programmer NFR 3 344 755 3 816 153
Frie prosjekter
BIO T Ethical education 0 25 659
Nordforsk, Nordic Network -3 808 502 257
Consensus (European Aquaculture) 2 148 0
Sum - 1 660 527 916

Note 3 - Av andre administrasjons- og felleskostnader utgjør lønnskostnader følgende poster; (for alle programmer og prosjekter samlet)

2010 2009
Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger 4 717 094 4 218 545
Arbeidsgiveravgift 713 831 620 470
Pensjonskostnader 420 456 183 147
Andre ytelser 484 847 255 302
Sum lønnskostnader 6 336 228 5 277 464
 
Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 8
 
Godtgjørelser daglig leder:
2010 2009
Lønn 522 828 445 061
Annen godtgjørelse 10 689 5  321
Totalt 533 517 450 382

Note 4 - Fordringer på NFR

2010 2009
Fordringer på NFR
Bevilgning 10 440 000 10 100 000
Utbetalt fra NFR -10 800 000 -9 850 000
Ikke benyttet forrige år 914 627 664 627
Rest til disposisjon 554 627 914 627

Note 5 - Fordringer andre programmer

2010 2009
Fordring Forskningsrådet Value isobars 0 31 755
Totalt 0 31 755

Note 6 - Kortsiktige fordringer

2010 2009
Kundefordringer 24 692 31 329
Forskuddsbetalt leie 204 760 197 641
Andre forskuddsbetalte driftskostnader 56 556 81 995
Totalt 286 008 310 965

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

I henhold til gjeldende regler for Norges Forskningsråd skal midler ikke overføres til egen skattetrekkskonto. Det er derfor ingen bundne midler.

Note 8 - Egenkapital

Egenkapital 01.01. 424 806
Årets overskudd 241 260
Egenkapital 31.12. 666 066

Note 9 - Bevilgninger

2010 2009
Bevilgning Bio T Ethics 0 108 973
Bevilgning Bio T Ethical education 0 38 366
Totalt 0 147 339

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

2010 2009
Gjeld til ansatte 61 4 549
Andre påløpte kostnader 0 17 014
61 21 563