Note 2010 2009

EIENDELER

Anleggsmidler:

Maskiner, inventar og lignende 0 23 753
Sum anleggsmidler 0 23 753

Finansielle anleggsmidler:

Andre fordringer 115  000 90 060
Sum finansielle anleggsmidler 115 000 90 600

Omløpsmidler :

Fordringer på NFR 4 554  627 914 627
Fordringer andre programmer 5 0 31 755
Kortsiktige fordringer 6 286 008 310 965
Kasse, bank, postgiro 7 1 620 877 598 659
Sum omløpsmidler 2 461 512 1 856 005

SUM EIENDELER

2 576 512 1 969 818

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital :

Overføringer 241 260 133 856
Egenkapital 8 424 806 290 950
Sum egenkapital 666 066 424 806

Kortsiktig gjeld:

Bevilgninger 9 0 147 339
Leverandørgjeld 843 398 457 893
Skyldige avgifter og skattetrekk 633 697 585 296
Skyldig lønn og feriepenger 433 291 332 922
Annen kortsiktig gjeld 10 61 21 563
Sum kortsiktig gjeld 1 910 446 1 545 013

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 576 512 1  969 819
Oslo, februar 2011 - Torunn Ellefsen - daglig leder