3. mai: Taushets- og varslingsplikt i forskning - Utfordringer og dilemmaer i samfunnsfagene, humaniora, juss og teologi

Åpent møte, Høgskolen i Oslo
Det var stor interesse for et så vanskelig tema som forskerens taushetsplikt .Flere enn 100 forskere hadde møtt fram på møtet arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) på Høgskolen i Oslo.

27. mai: Klar for neste pandemi?

Åpent møte på Litteraturhuset. Arrangør: Forskningsetiske komiteer
Vel 50 personer hadde møtt fram på Litteraturhuset for å delta i debatten ”Klar for neste pandemi?” Hovedtemaene som ble diskutert: Risikovurdering, risikohåndtering, vaksineproduksjon, mediehåndtering. Og til sist: Hva har vi lært?

20. oktober:  More than just bones

Åpnet møte arrangert av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger
Ny teknologi gir forskere mulighet til mer informasjon enn tidligere ved forskning på menneskelige levninger. Utenlandske gjesteforelesere og vel 30 deltakere fra norske miljøer reflekterte omkring etiske aspekter ved dette. 
 

Oktober – november: Forskningsetiske seminarrekke i forbindelse med 20-års jubileum for Forskningsetiske komiteer

I slutten av oktober og begynnelsen av november arrangerte Forskningsetiske komiteer og Granskingsutvalget for redelighet i forskning seminar ved landets universiteter i samarbeid med lokale forskningsetiske utvalg.  Programmene inneholdt en kjerne som var lik, med lokale variasjoner: De forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget ble presentert. Det var også foredrag om plagiering og medforfatterskap alle steder. I tillegg var det lokale variasjoner ut fra ønsker til universitet eller medlemmer fra etikkomiteene på de respektive stedene.

Om lag 250 personer deltok på arrangementene som var et ledd i å gjøre komiteene bedre kjent, samt å styrke kontakten med de forskningsetiske utvalgene ved universitetene. Komiteene fikk mange innspill til videre arbeid, samt mange nye abonnenter til fagbladet og elektroniske nyhetsbrev.
Steder som ble besøkt: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Universitet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Tromsø.