De nasjonale forskningsetiske komiteer har i sitt mandat blant annet i oppgave å utvikle internasjonalt samarbeid, både i Norden og verden for øvrig. Komiteene skal følge med på alle fagområder innen forskningsetikk og informere andre land om det arbeidet som gjøres i Norge. Komiteene deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og i ulike fora for utveksling av erfaringer i etikkomiteer i andre land. 
 

European Network for Research Integrity Offices (ENRIO)

Nettverk som skal sikre informasjonsutveksling og erfaringsoverføring mellom enheter som arbeider med vitenskapelig uredelighet.
Varighet: Startet våren 2008 og er et fast nettverk som møtes ca. 2 ganger i året.
Deltakere
Nettverket er åpent for alle europeiske enheter som har et nasjonalt ansvar for redelighet i forskning. Medlemsland til nå er: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Sveits, Frankrike, Kroatia, Portugal og Østerrike.
Medlemmer fra Norge: Torkild Vinther, sekretariatsleder Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) og Matthias Kaiser, sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Mål
Være et forum for utveksling av erfaringer med håndtering av påstander om vitenskapelig uredelighet. Dele informasjon om opplæring og undervisning i god forskningsskikk.


 

Nordisk nettverk for de nasjonale komiteer i medisinsk forskningsetikk

Årlige sekretariatsseminar for De nasjonale forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag fra Sverige, Danmark og Norge.

Det er sekretariatet i Den Centrale Videnskabsetiske Komité og Den Centrale etikprövningsnämnden som er samarbeidspartnere for sekretariatet i Norge.


 Mål
Utveksle erfaringer og samarbeide om felles problemstillinger.

Nordic Network of agricultural and food ethics

Et prosjekt finansiert fra NordForsk. Dette er et nordisk nettverksprosjekt, inklusive de Baltiske statene. 

Varighet: 2007 – 2010

Deltakere
Prosjektet er en aktivitet tilknyttet The European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSAfe), der Kaiser (NENT) for tiden er president.

Deltakere fra NENT: Matthias Kaiser, sekretariatsleder og prosjektkoordinator. Deltaker fra sekretariatet i Forskningsetiske komiteer, adm. leder Torunn Ellefsen.

Mål
Målet er å styrke det nordiske samarbeidet på feltet, med særlig vektlegging av dyreetikk og landbruks- og matetikk. Prosjektet skal gjennomføre et årlig forskerkurs samt en workshop. Oppstartsmøtet ble holdt i oktober 2007 på Haraldsvangen, Norge.
Det skal holdes årlige workshops og tre forskerkurs i noen av deltakerlandene.

Om nettverket: http://www.vetmed.helsinki.fi/english/nordethics/index.html