Utvalget er organisert i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og startet opp i 2008. Utvalget består av 10 personer.

Utvalget tar stilling til forskning på menneskelige levninger (det vil si intakte skjeletter, deler av skjeletter, samt annet menneskelig materiale) som oppbevares ved offentlige museer og samlinger, eller som vil fremkomme ved fremtidige arkeologiske og andre undersøkelser. Dette dreier seg i første rekke om skjelettmateriale som er fremkommet ved arkeologiske utgravinger, men kan også omfatte menneskelige levninger som aldri har vært i jorden, men som for eksempel oppbevares i kister og sarkofager. Forskere som tar sikte på å benytte skjelettmateriale, anbefales å legge fram sine prosjekter for en etisk vurdering fra utvalget.

Utvalget arbeider etter alminnelige forskningsetiske prinsipper, hvor det også tas hensyn til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale og internasjonale organer.

Det arbeides også etter bestemmelser nedfelt i eksisterende lovverk, som kulturminneloven og gravferdsloven, samt konvensjoner Norge har sluttet seg til, som den europeiske konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv (Maltakonvensjonen).

 

Medlemmer 2008 - 2012

 
Leder: Oddbjørn Sørmoen, direktør i KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Sekretariatsleder: Helene Ingierd, vikar for Hilde Wisløff Nagell fra 31. 05. 2008. Espen Gamlund var vikar for Helene Ingierd i perioden januar – juni 2010.

Medlemmer:
- Hallvard J. Fossheim, post.doc Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo
- Marit Aune Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
- Ingegerd Holand, samisk kultur og forskning, Riksantikvaren
- Anne Karin Hufthammer, konservator, zoolog, Bergen Museum
- Jon Kyllingstad, stipendiat historie, Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo
- Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO, Bioingeniørfaglig institutt
- Ingrid Sommerseth, stipendiat arkeologi, samisk forskning, Universitetet i Tromsø
- Åge Wifstad, 1. amanuensis i medisinsk filosofi, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, til juni 2010
- Finn Ørnulf Winther, professor emeritus, medisin, til juni 2010
- Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo