NESH har utviklet retningslinjer for forskningsetikk innen sine fagområder: Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. NESH har også laget egne retningslinjer for internettforskning.

NESH svarer på henvendelser fra enkeltforskere og forskningsinstitusjoner når komiteen blir bedt om vurdering av forskningsetiske sider ved et bestemt forskningsprosjekt. Når NSD og Datatilsynet behandler søknader som gjelder behandling av personopplysninger, innhentes det noen ganger råd fra NESH.


Ved siden av uttalelser, rapporter og retningslinjer, arrangerer NESH åpne debattmøter og seminarer.

Medlemmer 2010 - 2014


Komiteens leder: Bjørn Hvinden, forskningssjef /professor, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Sekretariatsleder: Helene Ingierd, vikar for Hilde Wisløff Nagell fra 31. 05. 2008, Forskningsetiske komiteer. Espen Gamlund var vikar for Helene Ingierd i perioden januar – juni 2010.

Medlemmer:
- Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU
- Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
- Ingegerd Holand, Riksantikvaren - Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfredning / arkeologiske kulturminner
- Ove Daniel Jacobsen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø
- Kristian Emil Kristoffersen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo
- Lynn P. Nygaard, spesialrådgiver ved PRIO
- Hilde Pape, forsker, Statens institutt for rusmiddelforskning
- Einar Spurkeland, informasjonssjef i Schenker AS
- Knut Martin Tande, dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
- Elin Marie Thuen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
- Lisbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
- Arne Tostensen, forskningsleder, Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen