Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter og oppdragsgivere ved behandling av saker om uredelighet i forskning.


”Med vitenskaplig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grov uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.” (Forskningsetikkloven § 5).


 Granskingsutvalget behandler konkrete henvendelser om påstått vitenskapelig uredelighet, men kan også selv ta opp saker. Som utgangspunkt ligger ansvaret for å behandle saker om mulig vitenskaplig uredelighet hos de enkelte institusjoner eller bedrifter. Granskingsutvalget skal sikre en mer enhetlig behandling av alvorlige uredelighetssaker, enten disse behandles på lokalt eller nasjonalt nivå. Ved mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning som de lokale forskningsmiljøene ikke selv kan eller bør behandle bl.a. på grunn av mulige habilitetsproblemer, vil et nasjonalt organ som Granskingsutvalget være en riktig saksbehandler.
 
Når det gjelder forebygging av vitenskapelig uredelighet, ligger hovedansvaret på det lokale nivå, men med støtte fra nasjonalt hold. På det nasjonale nivå samarbeider Granskingsutvalget med de nasjonale forskningsetiske komiteer i arbeidet med å forebygge og informere om vitenskapelig uredelighet.

Kunnskapsdepartementet får fra utvalget en årsrapport som i anonymisert form omtaler saker som er behandlet.

Medlemmer 2007 - 2011


Leder: Johan Giertsen, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Sekretariatsleder: Torkild Vinther
Medlemmer:
- Rigmor Austgulen, professor, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU (nestleder)
- Tor Hauken, dekan/førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
- Ragnvald Kalleberg, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo
- Monica Martinussen, professor RBUP Nord (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, nord), Universitetet i Tromsø
- Sighild Westman-Naeser, dosent, Uppsala, Sverige
- Edel Storelvmo, Futurum A/S

Varamedlemmer:
- Cathrine Holst, seniorforsker, ARENA, Senter for europaforskning og
postdoc., Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
- Dag Slotfeldt-Ellingsen, tidl. direktør, Sintef
- Ingar Olsen, Professor, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet,
Universitetet i Oslo
- Tone Fløtten, institituttsjef ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning