På årets møter ble det sluttbehandlet 22 behandlingssaker, 9 klagesaker og 21 orienteringssaker. NEMs klagesaksvedtak gir presedens for REKs forvaltningspraksis og de finnes i fulltekst her.

Komiteen deler innkomne saker hovedsakelig i tre kategorier:

1. Behandlingssaker

  • Høringer
  • Varsler om potensielt uredelig eller uetisk forskning
  • Rådgiving
  • Juridiske avklaringer
  • Etablere retningslinjer
  • Utgi publikasjoner

2. Klagesaker

Behandling av klager på vedtak eller vilkår i vedtak fra REK.

3. Orienteringssaker

Samme som behandlingssaker, men det er på forhånd er usikkert om komiteen skal behandle saken.

Viktige saker i 2012

Genetiske analyser i medisinsk forskning var hovedsatsingsområdet i 2012.

  • Behandling av genetisk informasjon i forskningsprosjekter

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks fellesorgan (FREK) nedsatte i desember 2011 et utvalg med det mandat å utarbeide et notat om hvordan forskningsprosjekter som fremskaffer genetisk informasjon saksbehandles av REK/NEM innenfor dagens lovverk.

Utvalget har bestått av professor Arvid Heiberg UiO/ leder REK Sør Øst C (Arbeidsutvalgets leder), førsteamanuensis Sigmund Simonsen Luftkrigsskolen/NTNU/medlem NEM og førsteamanuensis Jacob Hølen NTNU/sekretariatsleder NEM.

Notatet ble godkjent av REK i fellesmøte 1.juni og av NEM 18. juni 2012 og oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet.

NEM og REK sendte innspill til HOD i desember vedrørende den planlagte revisjonen av bioteknologiloven. Hensikten med innspillet var å bidra til endringer og presiseringer i lovverket på bakgrunn av den utvikling som har funnet sted og de nye utfordringene dette innebærer. Innspillet gjaldt forskning som omfattes både av helseforskningsloven og bioteknologilovens kapittel 5 (genetiske undersøkelser av fødte m.m.).

Arbeidsutvalget besto av professor Dag Bruusgaard leder NEM, professor Jon Lekven leder REK Vest og Camilla Gjerstad sekretær i REK Vest.

  • Veileder for bruk av genomsekvensering

Jacob Hølen, sekretariatsleder i NEM, har sittet i Fiskerstrandutvalget: En arbeidsgruppe nedsatt på initiativ fra Bioteknologinemnda som utarbeidet et forslag til Veileder for bruk av genomsekvensering til klinikere, forskere og regionale etiske komiteer. Forslaget ble sendt til HOD i november.