De nasjonale forskningsetiske komiteene har i sitt mandat blant annet i oppgave å utvikle internasjonalt samarbeid, både i Norden og verden for øvrig. Komiteene skal følge med på alle fagområder innen forskningsetikk og informere andre land om det arbeidet som gjøres i Norge. Komiteene deltar i internasjonale forskningsprosjekter og i ulike fora for utveksling av erfaringer med etikkomiteer i andre land.

European Network for Research Integrity Offices (ENRIO)

Enrio er et nettverk som skal sikre informasjonsutveksling og erfaringsoverføring mellom enheter som arbeider med vitenskapelig uredelighet.

Varighet: Startet våren 2008 og er et fast nettverk som møtes ca. 2 ganger i året.

Deltakere

Nettverket er åpent for alle europeiske enheter som har et nasjonalt ansvar for redelighet i forskning. Medlemsland til nå er: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Sveits, Frankrike, Kroatia, Portugal og Østerrike.

Medlemmer fra Norge: Torkild Vinther, sekretariatsleder Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Mål

Være et forum for utveksling av erfaringer med håndtering av påstander om vitenskapelig uredelighet. Dele informasjon om opplæring og undervisning i god forskningsskikk.

European forum for good clinical pratice (EFCP)

EFCP er et internasjonalt nettverk som har som mål å utvikle god klinisk praksis i alle ledd når det gjelder biomedisinsk forskning. Det holdes årlig flere konferanser med aktuelle tema. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) er fast representert og har bidratt på flere samarbeidsprosjekter for harmonisering av forvaltingspraksis for europeisk medisinsk forskning.

Bioetikk

NEM deltar også i arbeid overfor EU/Europarådet innenfor bioetikk, National Bioethics Councils (NEC), EURECNET, CIOMS, Nordisk ministerråds bioetikkgruppe og Nordiske sekretariater for bioetikk/ medisinsk forskningsetikk.

UNICEF Innocenti og ChildWatch International

Sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har deltatt sentralt i arbeidet til en internasjonal gruppe initiert av ChildWatch International, med det formål å etablere forskningsetiske retningslinjer og relatert materiale for forskning på barn. Blant de institusjoner som har vært sentralt involvert i arbeidet, er også Centre for Children and Young People og Centre for Research on Children and Families.

Regional og nasjonal forskningsetikkomité i Sverige

Sekretariatslederne for NESH og NENT tok i 2012 kontakt med og var i møte med både regional komite for ikke-medisinsk forskning og Centrala etikprövningsnämnden i Sverige.

Annet

Besøk hos Health Research Authority (HRA) og King´s college (the KCL College Research Ethics Committees (CREC) )

Som et ledd i opplæring av nye og eksisterende komitémedlemmer hadde sekretariatet et besøk hos ”Health Research Authority”. Der fikk sekretariatet en grundig orientering rundt hvordan de har utviklet kompetansebygging innenfor komiteene i medisinsk forskningsetikk i England. Sekretariatsleder i NEM har hatt stort utbytte av kontakten som ble etablert med Health Research Authority i forbindelse med planlegging av kompetansebygging og kvalitetssikringsarbeidet i NEM/REK.

Sekretariatet besøkte også King’s College hvor professor Tim Newton (Chair of the KCL College Research Ethics Committees (CREC) og Nicola Sainsbury (Senior Assistant Registrar, Research & Graduate School Support) fortalte om sitt arbeid. Sekretariatet presenterte arbeidet i komitésystemet i Norge og utvekslet erfaringer med sine britiske kolleger.