Nettredaktør: Johanne Severinsen

Nettsidene er komiteenes digitale ansikt utad. Sidene er felles informasjonskanal for både De nasjonale forskningsetiske komiteene, Den etiske nemnda for patentsaker, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger og Granskingsutvalget for redelighet i forskning.

Nettsidene hadde i 2012 73,767 unike besøkende, en økning på 19 % sammenliknet med året før. Til sammen ble sider på etikkom.no vist mer enn 372,733 ganger på en skjerm ett eller annet sted i løpet av året, også dette en økning fra 2011. Vel 60 % av de som besøker sidene, er nye brukere.

Antallet som besøker etikkom.no med mobil øker stadig. 10 370 besøk på etikkom.no kom fra mobiltelefon eller nettbrett i fjor. Dette er en stor økning, mer enn en dobling siden 2011.

 De mest besøkte sidene i 2012 var:

 1. Forsiden – etikkom.no
 2. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”)
 3. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi
 4. Nettstedsøk
 5. Innloggingsside, ekstranett
 6. Etiske retningslinjer
 7. Kvalitativ metode – FBIB
 8. Forskningsetisk sjekkliste
 9. Å skille de normale fra de gale
 10. Detaljert oversikt, FBIB

Hovedvekten av de besøkende kommer til etikkom.no via søk, de aller fleste fra Google.

Mest brukte søkeord i 2012 var:

 1. NESH
 2. Helsinkideklarasjonen
 3. forskningsetikk
 4. kvalitativ og kvantitativ metode
 5. forskningsetiske komiteer
 6. kvalitativ metode
 7. genmodifiserte organismer
 8. habilitet
 9. forskningsetiske retningslinjer
 10. etikkom.no

Mange av de besøkende som har interesse for metodiske spørsmål.. Dette ser vi ved at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker mange informasjon om forskningsetiske retningslinjer.

Brukertester

I oktober ble det gjennomført en kvalitativ brukertest av nettstedet, i samarbeid med Northern Beat/Epinova. Resultatene viste at sidene har mange kvaliteter, men at de likevel har stort forbedringspotensial når det gjelder brukervennlighet. Rapporten fra brukertestene danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med utvikling og forbedring av etikkom.no i 2013.

Sosiale medier

I 2012 fikk De nasjonale forskningsetiske komiteene profiler på Facebook og Twitter. Disse brukes hovedsakelig til å formidle nyheter fra etikkom.no, informasjon om arrangementer, samt enkelte relevante artikler fra andre nettsteder. Ved utgangen av 2012 hadde komiteene rundt 260 følgere på Twitter og rundt 60 på Facebook. Dette øker jevnt.

Elektronisk nyhetsbrev

Forskningsetiske komiteer tilbyr elektronisk nyhetsbrev, som sendes ut omtrent én gang i måneden. Her informeres det om nyheter på nettsidene, nye publikasjoner, nylig publiserte dokumenter og kommende arrangementer. Abonnement tegnes på www.etikkom.no. Ved utgangen av året hadde nyhetsbrevet 735 abonnenter.

Komiteene sender også ut et engelskspråklig nyhetsbrev som to ganger årlig gjør rede for arbeidet i komiteene de siste 6 måneder.