Utvalget er organisert i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og startet opp i 2008.

Utvalget tar stilling til forskning på menneskelige levninger. Dette dreier seg i første rekke om skjelettmateriale som er fremkommet ved arkeologiske utgravinger, men kan også omfatte menneskelige levninger som aldri har vært i jorden. Forskere som tar sikte på å benytte skjelettmateriale, anbefales å legge fram sine prosjekter for en etisk vurdering fra utvalget.

Utvalget er i ferd med å lage egne forskningsetiske retningslinjer, som ble sendt på høring i 2012. For øvrig informeres arbeidet av alminnelige forskningsetiske prinsipper, eksisterende lovverk og forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av andre nasjonale og internasjonale organer.

Utvalget hadde fire møter i 2012.

Ved flere henvendelser til utvalget har også spørsmålet om forbruk av unikt materiale utgjort et anliggende. En del levninger både i samlinger og som finnes ved utgravninger er uerstattelig. Dette utgjør en egen forskningsetisk utfordring i forhold til forskningsmetoder som destruerer materialet som del av nødvendig fremgangsmåte for datering, DNA-analyse eller isotopanalyse. Om materialet ikke bare blir ”brukt” for slike analyser, men brukt opp, utelukker dette fremtidig forskning fra tilgang på kildene, hvilket kan komme til å umuliggjøre og finne svar på spørsmål man da vil stille, med metoder man da vil besitte.

Spesielle saker i 2012, se: Saksarbeid

Medlemmer

Leder: Anne Karin Hufthammer, konservator, zoolog, Bergen Museum

Sekretariatsleder: Hallvard Fossheim, Forskningsetiske komiteer

  • Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo, leder i NEM
  • Marit Aune Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
  • Ingegerd Holand, samisk kultur og forskning, Riksantikvaren
  • Tora Hultgren, direktør Svaldbard museum
  • Jon Kyllingstad, stipendiat historie, Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo
  • Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO, Bioingeniørfaglig institutt
  • Birgitte Skar, seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU
  • Ingrid Sommerseth, stipendiat arkeologi, samisk forskning, Universitetet i Tromsø
  • Unn Yilmaz, arkeolog i Telemark fylkeskommune, avd. for kulturminnevern