NESH arbeider med forskningsetiske spørsmål innenfor fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Komiteen har utviklet egne retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og egne retningslinjer for internettforskning. I 2012 er det satt i gang et arbeid med revidering av disse.

NESH svarer på henvendelser fra enkeltforskere og forskningsinstitusjoner når komiteen blir bedt om vurdering av forskningsetiske sider ved forskningsprosjekter. Når NSD/Datatilsynet behandler søknader som gjelder behandling av personopplysninger, innhentes det noen ganger råd fra NESH.

NESH lager også publikasjoner om vesentlige forskningsetiske utfordringer, til bruk blant forskere og studenter, men også allmenhet.

Ved siden av uttalelser, publikasjoner og retningslinjer, arrangerer NESH åpne debattmøter og seminarer og bidrar med foredrag og undervisning i forskningsetikk.

Spesielle saker i 2012, se: Saksarbeid

Medlemmer 2010 - 2014

Komiteens leder: Bjørn Hvinden, forskningssjef /professor, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Sekretariatsleder: Hallvard Fossheim

Medlemmer:

 • Kjersti Fjørtoft, førsteamanuensis ved filosofi og førstesem.studier ved Universitetet i Tromsø
 • Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU
 • Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
 • Ingegerd Holand, Riksantikvaren - Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfredning / arkeologiske kulturminner
 • Ove Daniel Jacobsen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø
 • Lynn P. Nygaard, spesialrådgiver ved PRIO
 • Hilde Pape, forsker, Statens institutt for rusmiddelforskning
 • Erling Sandmo, professor og forskningsleder ved
 • Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, fra juli 2011
 • Einar Spurkeland, informasjonssjef i Schenker AS
 • Knut Martin Tande, dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Elin Marie Thuen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
 • Lisbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
 • Arne Tostensen, forskningsleder, Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen