NENT skal arbeide med forskningsetiske spørsmål innenfor områdene naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks- og fiskeriforskning. Siden opprettelsen i 1990 har komiteen arbeidet med mange områder: Risiko og sikkerhet, lakseoppdrett, teknologivurdering, miljøspørsmål, genteknologi, fiskeri – og havbruk, strålevern, nanoteknologi.

Komiteen gjennomfører informasjonsmøter ved ulike forskningsinstitusjoner i Norge og arrangerer møter for en bredere offentlighet, i tillegg til å utøve sin rådgivende funksjon overfor forskere i konkrete forskningsprosjekter.

Komiteen har ansvar for å utarbeide forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. De ble første gang utgitt i 2007. Det ble i 2012 satt i gang et arbeid med revidering av retningslinjene.

Komiteen hadde 4 møter i 2012.

NENT har vært initiativtaker tilopprettelse av Forskningsetisk forum som er videreført som et fellesprosjekt for alle komiteer og utvalg. Forumet er et nettverk for veiledere og medlemmer av forskningsetiske utvalg ved universitet og høyskoler. Omtales mer under ”Arrangementer”.

Spesielle saker i 2012, se: Saksarbeid

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag E. Helland, professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Helene Ingierd, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

 • Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo
 • Gunnar Hartvigsen, professor ved Universitetet i Tromsø & Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
 • Tove Kolseth, informasjonsdirektør CICERO Senter for klimaforskning
 • Ragnhild Lofthus, dr.scient., koordinator og seniorrådgiver. Stab for forskning og nyskaping, NTNU
 • Mohammed Azam Mansoor, professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder
 • Svein Nordenson, seniorforsker SINTEF IKT
 • Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, leder for Etikkrådet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Janneche Utne Skåre, forskningsdirektør Veterinærinstituttet
 • Kjell I. Stellander, rådgiver hos Rådmannen i Trondheim
 • Roger Strand, professor, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • Atoosa P. J. Thunem,
 • Hanne Guro Aabelvik, utdannet innen samfunnsfag og humaniora med BA fra NTNU/UiO