NEM er rådgivende og koordinerende instans for de sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og klageinstans for vedtak fattet i REK.

REK vurderer alle konkrete forskningsprosjekter innen medisinsk og helsefaglig forskning, mens NEM uttaler seg i mer prinsipielle spørsmål. NEMs klagesaksvedtak gir presedens for REKs forvaltningspraksis. De fleste uttalelsene og klagesaksvedtakene fra og med 1997 er tilgjengelig via nettsidene. Samarbeidet mellom NEM og de regionale komiteene blir ivaretatt ved faste møter mellom leder og sekretær fra alle komiteene to ganger i året, i tillegg ad hoc møter ved behov. Fra høsten 2012 har NEM igjen ansvaret for program og arrangementet for ”Storfellesmøtet”, årets fellesmøte for REK og NEM; i tillegg til AU-møter for komitéledere og sekretariatsledere i REK/NEM slik det var før helseforskningsloven trådte i kraft.

NEM gjennomførte 7 ordinære komitémøter.

På årets møter ble det sluttbehandlet 22 behandlingssaker, 9 klagesaker og 21 orienteringssaker. NEMs klagesaksvedtak gir presedens for REKs forvaltningspraksis og de finnes i fulltekst på:

http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Vedtak-i-klagesaker/

Spesielle saker i 2012, se: Saksarbeid

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo

Sekretariatsleder: Jacob Hølen, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

 • Kjersti Bakken, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen/Universitetet i Tromsø
 • Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
 • Knut Dalen, professor, dr.philos, spesialist i klinisk nevropsykologi fra høst 2012
 • Wenche Frogn-Sælleg, lege og tidligere politiker
 • William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
 • Alice Kjellevold, førsteamanuensis, Intitutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger
 • Geir Lorem, Førsteamanuensis, Helse- og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø
 • Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO Bioingeniørfaglig institutt
 • Arne Sandvik, professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU. Overlege ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St. Olavs Hospital
 • Sigmund Simonsen, advokat
 • John-Arne Skolbekken, førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU, ut sommer 2012.
 • Åshild Slettebø, professor, Institutt for helsefag Arendal, Universitetet i Agder
 • Dag Undlien, professor Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus

Vara:

 • Randi E. Reinertsen, forskningssjef SINTEF, Forebyggende helsearbeid