Granskingsutvalget behandler konkrete henvendelser om påstått vitenskapelig uredelighet, men kan også selv ta opp saker. Som utgangspunkt ligger ansvaret for å behandle saker om mulig vitenskaplig uredelighet hos de enkelte institusjoner eller bedrifter. Granskingsutvalget skal sikre en mer enhetlig behandling av alvorlige uredelighetssaker, enten disse behandles på lokalt eller nasjonalt nivå. Ved mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning som de lokale forskningsmiljøene ikke selv kan eller bør behandle, bl.a. på grunn av mulige habilitetsproblemer, vil et nasjonalt organ som Granskingsutvalget være en riktig saksbehandler.

Når det gjelder forebygging av vitenskapelig uredelighet, ligger hovedansvaret også på det lokale nivå, men med støtte fra nasjonalt hold. På det nasjonale nivå samarbeider Granskingsutvalget med De nasjonale forskningsetiske komiteer i arbeidet med å forebygge og informere om vitenskapelig uredelighet.

Kunnskapsdepartementet får fra utvalget en årsrapport som i anonymisert form omtaler saker som er behandlet.

Medlemmer 2017 - 2021

Leder: Ragna Aarli, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Jan G. Bjålie, nestleder, professor, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sekretariatsleder: Torkild Vinther, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

 • Rani Lill Anjum, forsker, Handelshøyskolen, NMBU

 • Øyvind Kongstun Arnesen*, daglig leder ved Ultimovacs AS

 • Lise Wogensen Bach, prodekan, Health fakultetet, Aarhus Universitet, Danmark

 • Anne Ingeborg Myhr, Direktør, GenØk-senteret for bioteknologi, Tromsø

 • Arild Underdal, Professor emeritus, UiO

  Numeriske varamedlemmer:

 • Per-Henrik Zahl*, lege med en doktorgrad i medisinsk statistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nina Johannesen, førsteamanuensis ved Lærerutdanningen, HiØ

 • John-Arne Skolbekken, Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

 • Ida Skaar, Seniorforsker, Toksinologi, Veterinærinstituttet

*Satt også i utvalget forrige periode.