Tre nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag – NEM
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi – NENT
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag, juss og humaniora - NESH

Utvalg og nemnd

 • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning – GRANSKINGSUTVALGET
 • Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger – SKJELETTUTVALGET
 • Den etiske nemnda for patentsaker – PATENTNEMNDA

Oppgaver

 • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
 • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 • stimulere til debatt om saker som har betydning både for forskersamfunnet og befolkningen generelt
 • forebygge uredelighet
 • arbeide for god vitenskapelig skikk og kvalitet
 • behandle klager på vedtak fattet av REK (NEM)

Arbeidsform

 • utarbeider retningslinjer og publikasjoner
 • avgir uttalelser og høringer
 • arrangerer seminar og åpne møter
 • samarbeider internasjonalt

Felles sekretariat

Forskningsetiske komiteer har et felles sekretariat sentralt i Oslo. Hver komité har egen sekretariatsleder med forskningskompetanse. En felles stab dekker administrasjon, juss og informasjon.

Sekretariatet utgir bladet Forskningsetikk og har redaktøransvar for nettstedet www.etikkom.no. På nettstedet presenteres forskningsetiske tema, blant annet i det forsk-ningsetiske biblioteket, FBIB. I tillegg vil man finne nyheter, informasjon om komiteenes arbeid, vedtak og avgjørelser, enkeltsaker og referater fra både lukkede og åpne møter.

I tillegg til dette fikk komiteene ansvar for koordineringsarbeidet i forbindelse med 22. juli-forskning.