Noter 2012 2011

INNTEKTER

     
Generelle midler 1 12 257 729
12 600 000
Spesielle midler 1 361 409 0
Sum inntekter   12 847 138
12 600 000
       

DRIFTSKOSTANDER

     
Programmer/prosjekter NFR 2 1 653 585 2 448 886
Frie prosjekter 2 361 409 0
Administrasjons og felleskostnader 3 12 123 767 9 555 954
Ordinære av- og nedskrivninger   0 0
Sum driftskostnader   14 138 761 12 004 840
       

FINANSPOSTER

     
Renteinntekter   -1 147 -890
Rentekostnader   306 660
Andre finansposter   -1 863 -1 432
Sum finansposter   -2 704 -1 662
       

ÅRETS RESULTAT

  -1 261 918 596 822
       
Disponeringer og overføringer      
Overføringer egenkapital   -1 261 918 596 822
Sum disponeringer og overføringer   -1 261 918 596 822