Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Note 1 - Inntekter

   

   

Generelle midler - bevilgninger

2012 2011
Adminstrasjon og div. programmer NFR 12 512 729 12 600 000
Totalt 12 512 729 12 600 000

   

Spesielle midler

2012 2011
Koordinering av 22/7 forskning 361 409 0
Totalt 361 409 0

   

   

Note 2 - Driftskostnader

   Det er kostnadsført følgende utgifter på prosjekter utenom administrasjon:    

2012  2011
Prosjekter/programmer NFR 1 653 585 2 448 886

   
 

Frie prosjekter 2012  2011
Koordinering av 22/7 forskning 361 409 0
Sum 361 409 0

   

   

Note 3 - Av andre administrasjons- og felleskostnader utgjør lønnskostnader følgende poster; (for alle programmer og prosjekter samlet)

   

   
Lønnskostnader består av følgende poster:    

2012 2011
Lønninger 7 590 151 5 718 660
Arbeidsgiveravgift 1 076 338 873 366
Pensjonskostnader 289 187 381 966
Andre ytelser 219 853 313 077
Sum lønnskostnader 9 175 529 7 287 069
     
Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 8

   
     
Godtgjørelser daglig leder:    

2012 2011
Lønn 729 425 557 642
Annen godtgjørelse 12 663 10 890
Totalt 742 088 568 532

   

Note 4 - Fordringer på NFR

   

   
Fordringer på NFR 2012  2011
Bevilgning 12 512 729 12 600 000
Utbetalt fra NFR -14 143 509 -10 900 000
Ikke benyttet forrige år 2 254 627 554 627
Rest til disposisjon 623 847 2 254 627

   

   

Note 5 - Fordringer andre programmer

   
Pr. 31.12.12 er det ingen fordringer andre programmer.

   

Note 6 - Kortsiktige fordringer

   

2012 2011
Kundefordringer 0 42 195
Forskuddsbetalt leie 0 231 539
Andre forskuddsbetalte driftskostnader 0 17 971
Totalt 0 291 705

   

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

   

   
I henhold til gjeldende regler for Norges Forskningsråd skal midler ikke overføres til egen skattetrekkskonto. Det er derfor ingen bundne midler.    

   

Note 8 - Egenkapital

2012  

1 261 918  
Egenkapital 01.01. -1 261 918
Årets overskudd  

 
Egenkapital 31.12. 0

   

Note 9 - Bevilgninger

   
Pr. 31.12.12 er det ingen ubenyttede bevilgninger.

   

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

   

   2011
Gjeld til ansatte 0 0
Andre påløpte kostnader 0 8 000

0 8 000