BALANSE

NORGES FORSKNINGSRÅD
Randsone: De nasjonale forskningsetiske komiteer

 

Note 2012 2011

EIENDELER


   

Anleggsmidler:


   
Maskiner, inventar og lignende
0 0
Sum anleggsmidler
0 0


   


   

Finansielle anleggsmidler:


   
Andre fordringer
8 708 29 167
Sum finansielle anleggsmidler
8 708 29 167


   

Omløpsmidler :


   
Fordringer på NFR 4 623 847 2 254 627
Fordringer andre programmer 5 0 0
Kortsiktige fordringer 6 0 291 705
Kasse, bank, postgiro 7 6 035 635 081
Sum omløpsmidler
629 882 3 181 413


   

SUM EIENDELER


638 591 3 210 580


   

GJELD OG EGENKAPITAL


   

Egenkapital :


   
Overføringer
-1 261 918 596 822
Egenkapital 8 1 261 918 666 066
Sum egenkapital
0 1 262 888


   

Kortsiktig gjeld:


   
Bevilgninger 9 638 591 0
Leverandørgjeld
0 515 953
Skyldige avgifter og skattetrekk
0 924 946
Skyldig lønn og feriepenger
0 498 793
Annen kortsiktig gjeld 10 0 8 000
Sum kortsiktig gjeld
638 591 1 947 692


   

SUM GJELD OG EGENKAPITAL


638 591 3 210 580


   


   
Oslo, februar 2012 - Torunn Ellefsen - daglig leder