Forord

De nasjonale forskningsetiske komiteer har hatt en noe uklar forvaltningsmessig plassering. I løpet av 2012 ble det startet en prosess på frigjøring fra Norges forskningsråd over til Kunnskapsdepartementet, da som ny organisasjon med nytt navn: De nasjonale forskningsetiske komiteene. Den viktigste forberedelsen til omorganiseringen var at nyopprettet stilling som direktør ble utlyst.

Sekretariatet har vært aktivt i foregående år. Forskningsetiske komiteer har startet produksjon av en ny bokserie. Den første boken, ”Forskning og penger”, ble lansert under Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai. Boken har fått god omtale og opptrykk ble gjort på høsten. På slutten av året kom en antologi i samme serie:”Cross-cultural Child Research- Ethical Issues”. Bokserien fortsetter i 2013.

Bladet Forskningsetikk fortsetter å komme ut med 4 nummer i året og sendes ut i vel 3000 eksemplarer pr. nummer. Det ble i dette året gjennomført en leserundersøkelse som bekreftet at bladet blir sett på som en viktig formidler av forskningsetikk. I 2012 fikk De nasjonale forskningsetiske komiteene profiler på Facebook og Twitter. Disse brukes hovedsakelig til å fortelle om nyheter fra www.etikkom.no, informasjon om arrangementer, samt info om enkelte relevante artikler fra andre nettsteder. Ved utgangen av 2012 hadde komiteene rundt 260 følgere på Twitter og rundt 60 på Facebook.

Det er holdt tre åpne møter rundt ulik tematikk: ”Vitenskapen som premissleverandør” basert på utsagn om at vitenskapen utgjør en viktig del av politikkens anatomi og er med på å etablere politikkens saker, ”Stråling: Hva vet vi og hvor føre var bør vi være” med presentasjon av rapport fra ekspertutvalget for helseskader av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett nedsatt i 2010. Møtet ”Nettforskning og 22. juli” tok opp ulike sider ved bruk av nettet i forskning generelt, men med spesiell fokus på forskningen i etterkant av 22. juli.

En spennende nyskapning er det som har fått betegnelsen ”Forskningsetisk forum” lansert som et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteene og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har markert et ønske om et tettere samarbeid på tvers av fagområder, og ulike uttalelser er i økende grad koordinert og skrevet på vegne av flere komiteer der dette er hensiksmessig. Tidligere forslag om felles overordnede forskningsetiske retningslinjer for alle komiteene er igjen lansert, og sekretariatet har fått i oppdrag å komme med et utspill.

Granskingsutvalget har i løpet av året avsluttet to store saker; den ene med konstatering av vitenskapelig uredelighet, den andre ikke. Det er tydelig å merke at granskingssaker har stor offentlig interesse, blant annet ser man det gjennom alle medieoppslagene som følger slike saker.

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i samråd med Kunnskapsdepartementet å etablere en nasjonal koordineringsfunksjon for forskning etter 22. juli. Funksjonen ble lagt til De nasjonale forskningsetiske komiteene. Formålet er å ivareta hensynet til de berørte ved å redusere forskningsbelastningen de utsettes for.

Det er behov for opplæring av nye medlemmer i de medisinske komiteene. Det gjelder både Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) rundt i landet. Det ble derfor opprettet en ny stilling i sekretariatet med opplæring som en hovedoppgave. Denne blir besatt tidlig i 2013.

Vi går inn i et nytt år med ny administrativ forankring; dette vil bidra til en sterkere tilknytning til Kunnskapsdepartementet som har vært ønsket, men i det store og hele vil arbeidsformen bli uendret med et sekretariat som arbeider for uavhengige forskningsetiske komiteer.