21. Forskningsinstitusjonene bør merittere populærvitenskapelig formidling og forskningsbasert deltakelse i samfunnsdebatter.

Dette innebærer at

a) allmenn forskningsformidling blir et standardkriterium i enhver evaluering av forskningsmiljøer

b) forskningsinstitusjonene har et system der forskningsformidling teller med blant de meritterende egenskapene når de ansetter og forfremmer forskere

22. Forskningsinstitusjonen og forskeren har ansvar for å formidle forskningsfunn.

Dette innebærer at

a) forskningsinstitusjonen skal legge til rette for aktiv bruk av varierte egnete formidlingsformer

b) forskningsinstitusjonen skal utvikle rutiner der den vurderer forskningens relevans for ulike brukergrupper og samfunnet som helhet

c) forskningsinstitusjonen og den enkelte forskeren løpende bør vurdere om egen forskning egner seg til formidling til et bredere akademisk eller ikke-vitenskapelig publikum, og følge opp med egnete tiltak

23. Forskeren skal ikke misbruke sin tittel til å gi sine meninger større tyngde.

Forskerne bør bidra til det offentlige ordskiftet med vitenskapsbasert argumentasjon.

Slik deltakelse betyr at forskerne bruker sin vitenskapelige kompetanse som grunnlag for bidrag til offentlig meningsdannelse. Det kan dreie seg om å bidra med informasjon på et område som er oppe til debatt, å ta begrunnet stilling til kontroversielle temaer, eller å søke å sette nye temaer på den offentlige dagsorden.

Deltakelse i samfunnsdebatten setter store krav til saklighet, begrunnelse og klarhet. Det kan være uklare overganger mellom deltakelse som fagperson og deltakelse som vanlig samfunnsborger. Når fagpersonen deltar som samfunnsborger, bør han eller hun ikke bruke tittel eller henvise til særskilt vitenskapelig kompetanse.