10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke.

Når forskningen involverer mennesker som forskningsobjekt, skal forskeren som hovedregel innhente fritt og informert samtykke. Alminnelige krav til fritt og informert samtykke innebærer at forskeren forsikrer seg om at den eller de som deltar i forskningen

a)     forstår hensikten med prosjektet og det som angår deres egen deltakelse i prosjektet

b)     kan vurdere sin egen situasjon

c)     kan foreta en selvstendig avgjørelse om man vil delta uten ytre press på grunnlag av informasjon og egne preferanser og verdier

d)     fritt kan kommunisere sin avgjørelse

11. Forskeren skal sikre personvernet til forskningsdeltakerne.

Åpenhet er en sterk norm i forskningen. Samtidig finnes det områder der det er behov for å sikre forskningsdeltakernes personvern. Dette gjelder spesielt når informasjonen som innhentes om personer er sensitiv. Opplysninger om personene som deltar i forskningsprosjektet, eller om andre som forskerne blir kjent med underveis i forskningsprosessen, skal håndteres med forsiktighet. Forskerne skal informere deltakerne om hvordan opplysningene skal beskyttes og oppbevares. Forskerne skal også gi dem som ønsker det konfidensialitet eller anonymitet. Konfidensialitet innebærer at opplysninger og materiale blir avidentifisert, dvs. at ingen utenforstående får vite hvem som har gitt hvilke data til forskeren. Dette gir forskeren selv en mulighet til å koble personer og data. Ved anonymitet vet heller ikke forskeren hvilket individ opplysninger og materiale stammer fra. Dette innebærer at forskeren som hovedregel må respektere personvernet i form av avidentifisering eller anonymisering av personopplysninger. 


[4] Når det skal behandles personopplysninger, gjelder lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). For medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller på helseopplysninger gjelder lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven). Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utarbeidet mer detaljerte retningslinjer som gjelder respekt for forskningsdeltakere på fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (punkt 5–19 i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi).