19. Når forskeren i sitt arbeid blir kjent med forhold som han eller hun mener er i strid med etiske prinsipper, eller som bryter med det vedkommende mener er hans eller hennes samfunnsansvar, skal forskeren ha mulighet og, etter omstendighetene, plikt til å varsle om dette.

Dette innebærer konkret at forskeren nøye må vurdere

a) mulighetene for å håndtere konflikten internt i organisasjonen

b) de mulige konsekvensene av en slik varsling for seg selv, forskningsinstitusjonen og samfunnet, både dersom forholdene det blir varslet om er korrekte, og hvis de ikke er korrekte

c) de mulige konsekvensene av å la være å varsle

d) de varslingskanalene som er best egnet til å minimere konflikter og optimalisere handling for å bøte på skaden

e) eventuelle andre motiver bak varslingen som kan påvirke forskerens egen objektivitet

20. Forskningsinstitusjonene skal ha uavhengige mekanismer som kan støtte ansatte i varslingssituasjoner.

Det er viktig at alle involverte parter i en varslingssituasjon respekterer at prosessen skal håndteres nøytralt. Et uavhengig organ skal granske konflikten, og varsleren skal beskyttes mot urimelige eller utidige reaksjoner.

Dette innebærer at

a) forskningsinstitusjonene skal ha mekanismer der både varsleren og den det varsles om, kan bli ivaretatt

b) forskningsinstitusjonene skal ha mekanismer for å gjennomføre slik uavhengig gransking av varslingssaker i institusjonen

c) slike mekanismer er kjent blant forskerne ved institusjonen