Forskningsetikk

Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse så vel som ansvaret overfor kollegaer, andre mennesker, dyr, miljø og samfunn i vid forstand.

Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen.
2. Forskningen skal være i overensstemmelse med bærekraftig utvikling.
3. Forskningen har et ansvar for å bidra til større global rettferdighet.

Redelighet, sannferdighet og etterrettelighet

4. Forskeren har ansvar for å utøve redelig, sannferdig og etterrettelig forskning av god kvalitet, og forskningsinstitusjonen skal tilrettelegge for slik praksis.
5. Forskeren skal respektere andre forskeres bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid.
6. Når forskeren deltar i vurderinger av andres arbeid (artikler, avhandlinger, søknader, stillinger, etc.), har forskeren et ansvar for å vurdere egen kompetanse og habilitet.
7. Forskeren skal i sin forskningsvirksomhet følge nasjonale og internasjonale reguleringer fastsatt for å ivareta etiske og sikkerhetsmessige hensyn.

Usikkerhet, risiko og føre var-prinsippet

8. Forskeren skal få klart fram usikkerhet i egen forskning og vurdere risiko som følge av forskningsfunn.
9. Forskeren skal bestrebe seg på å bidra til å følge føre var-prinsippet.

Beskyttelse av forskningsdeltakere

10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke.
11. Forskningen skal sikre personvernet til forskningsdeltakerne.

Beskyttelse av dyr i forskning

12. Forskeren skal være aktsom og respektere dyrevelferden når han eller hun forbereder og utfører dyreforsøk, og forskeren skal overfor ansvarlige tilsynsmyndigheter redegjøre for nødvendigheten av forsøket.
13. Forskeren skal innrette sin forskning slik at forskningsresultatene ikke blir brukt i strid med grunnleggende krav til dyrevelferd.

Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer

14. Forskeren skal anerkjenne den økonomiske og kulturelle verdien av andre kunnskapsformer.
15. Forskeren bør, der det er relevant, gå i dialog med andre kunnskapsbærere.
16. Forskningen bør involvere berørte parter der det er relevant.

Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

17. Forskningsinstitusjonen og de involverte forskerne skal sikre åpenhet og vitenskapelig kvalitet i oppdrags¬forskning.
18. Forskningsinstitusjonen og den enkelte forskeren skal sikre åpenhet om mulige interessekonflikter.

Varsling og etisk ansvar

19. Når forskeren i sitt arbeid blir kjent med forhold som han eller hun mener er i strid med etiske prinsipper, eller som bryter med det vedkommende mener er hans eller hennes samfunnsansvar, skal forskeren ha mulighet, og etter omstendighetene plikt, til å varsle om dette.
20. Forskningsinstitusjonene skal ha uavhengige mekanismer som kan støtte ansatte i varslingssituasjoner.

Forskningsformidling

21. Forskningsinstitusjonene bør merittere populærvitenskapelig formidling og forskningsbasert deltakelse i samfunnsdebatter.
22. Forskningsinstitusjonen og forskeren har ansvar for å formidle forskningsfunn.
23. Forskeren skal ikke misbruke sin tittel til å gi sine meninger større tyngde.

Forslag til vitenskapsed