12. Forskeren skal være aktsom og respektere dyrevelferden når han eller hun forbereder og utfører dyreforsøk, og forskeren skal overfor ansvarlige tilsynsmyndigheter redegjøre for nødvendigheten av forsøket.

Dette innebærer at

a)     forskeren nøye vurderer alle aspekter ved de tre R-ene for dyreforsøk («reduce, refine, replace»)

b)     forskeren samarbeider med de ansvarlige tilsynsmyndighetene og venter med å utføre forskning som involverer forsøksdyr til det er gitt tillatelse

c)     forskeren samarbeider med de ansvarlige tilsynsmyndighetene og følger gjeldende lovverk og retningslinjer, og anvender oppdaterte metoder («best practice») ved bruk av forsøksdyr

13. Forskeren skal innrette sin forskning slik at forskningsresultatene ikke blir brukt i strid med grunnleggende krav til dyrevelferd.

Forskning innrettet mot avlsarbeid for produksjonsdyr, enten det er med tradisjonelle selektive metoder eller med bioteknologiske metoder, skal ikke medføre kompromisser i tilknytning til dyrevelferd. I sjeldne tilfeller kan eventuelle periodevise unntak begrun­nes med at dyrene fyller en viktig veterinær- eller humanmedisinsk funksjon.


[5] Hensynet til dyrevern i forsøk med dyr er også regulert i lovgivningen i Forskrift om bruk av dyr i forsøk.