I forlengelse av NESHs Retningslinjer kan forskere som hovedregel fritt benytte materiale fra åpne fora uten å innhente samtykke fra dem opplysningene gjelder (punkt 8). Samtidig må dette alltid avveis mot kravet om respekt for individers privatliv og nære relasjoner (punkt 13). Skillet mellom privat og offentlig sfære kan være vanskelig å trekke når det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell på hva folk forstår som privat og hva som teknisk sett er offentlig tilgjengelig informasjon om personers bruk, kommunikasjon, produksjon og interaksjon. 

For eksempel kan en forsker fritt benytte opplysninger som er hentet fra nettavisers dekning av et saksforhold. I andre situasjoner vil skillet mellom privat og offentlig være mer diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv om den teknisk sett er offentlig tilgjengelig. Andre kan være innforstått med at informasjonen er offentlig, men samtidig ha sterke reservasjoner mot at informasjonen blir brukt av andre i nye sammenhenger og kontekster, slik som i forskning. For noen kan en personlig blogg være en offentlig arena, mens andre betrakter bloggen som offentlig tilgjengelig, men privat i innhold.  På ett og samme nettforum kan forskjellige deltakere ha ulik oppfatning av hva som er privat og offentlig, og deres kommunikasjons- og handlingsmønstre påvirkes av denne forståelsen.

Forskere har et særlig ansvar for å ivareta de studerte personenes integritet, og i mange situasjoner vil det være verdifullt å ta hensyn til «kontekstens integritet»: Konteksten hvor informasjon eller kommunikasjon finner sted er viktig i vurderingen av hva som er privat og offentlig. Man bør også være varsom med å anta at alle Internettbrukere har et bevisst forhold til eller kunnskap om hvilken informasjon som faktisk blir offentlig og hvilken som ikke er det.

Dette gjelder i særlig grad, men ikke bare, ved bruken av sosiale medier, hvor offentlighetsgraden og evnen til å stille inn personverninnstillinger og publisering av lokasjonsdata er varierende blant brukere.

Noen Internettfora har adgangsbegrensninger. Informasjon som meddeles her er ikke klart offentlig eller privat, men fordi forumet ikke er tilgjengelig for enhver, kan den ikke uten videre brukes til forskningsformål uten at forskeren innhenter deltakernes samtykke. Jo strengere forumets adgangsbegrensninger er, både når det gjelder mulighet til å hente inn informasjon/kommunikasjon og når det gjelder muligheter for å delta i forumet, jo større vil deltakernes forventinger om beskyttelse eller anonymitet være. Som forsker må man være oppmerksom på hvor strenge kravene til adgang er for det forumet man studerer. Jo strengere adgangsbegrensningen er, jo større aktsomhet bør forskeren utvise.