I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og avgjøre om det er nødvendig å innhente samtykke eller ikke. Denne generelle hovedregelen gjelder også for forskning på/via Internett.

Det er flere vanskeligheter forbundet med å innhente samtykke i digitale fora. For det første kan en forespørsel om samtykke til deltakende observasjon virke ødeleggende på den samhandlingen som forskeren vil studere. For det andre er deltakelsen flyktig, men informasjonen man ønsker å bruke kan være lagret og tilgjengelig, noe som gjør at det kan være vanskelig å få tak i personene man ønsker samtykke fra i etterkant. For det tredje kan folk utgi seg for å være en annen enn den de er. Dette gjør at forskeren ikke kan være sikker på at samtykke er innhentet fra den man ønsker å innhente samtykke fra.

I tilfeller der det er nødvendig å innhente samtykke, stiller disse praktiske problemene krav til planlegging av forskningen. Innhenting av samtykke over Internett krever også en større innsats for å sikre kvaliteten på samtykket. Det krever at man tar mer omfattende forholdsregler for å sikre at man ikke rekrutterer personer som ikke bør delta i undersøkelsen, for eksempel barn i undersøkelser beregnet på voksne. Videre kan det være en større utfordring å sikre at deltakerne har en tilstrekkelig og korrekt forståelse av informasjonen man gir om forskningen og bakgrunnen for ønsket om samtykke, hvis denne bare formidles skriftlig over nett. I noen tilfeller kan disse problemene med å innhente samtykke tilsi at forskeren bør avholde seg fra å forske på forumet.

Det vil være en forskjell på om forskeren bare innhenter informasjon eller aktivt deltar i forumet. Forskeren bør gi seg til kjenne hvis han eller hun aktivt deltar i et forum med adgangsbegrensninger. Dette bør gjøres før forskningen igangsettes. Det kan også være grunn til å gi seg til kjenne hvis man innhenter informasjon uten å delta aktivt i forumet. Forskeren må uansett ta tilbørlig hensyn til etiske normer og eventuelle regler for atferd som måtte gjelde for forumet. Forskeren har et ansvar for å fremtre med klarhet ovenfor deltakerne i forskningen om sin egen rolle og de forventninger, begrensninger og krav som følger med rollen som forsker (punkt 19).

Hensynet til respekt for deltakere tilsier at forskeren bør informere også deltakere i åpne fora om systematisk registrering (for eksempel opptak) eller rapportering av opplysningene når dette er mulig.