Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle inn informasjon om personer som ikke er en del av informant- eller datagrunnlaget, såkalt tredjepart. Hensynet til tredjepart gjør at forskere bør både vurdere å foregripe virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene. For eksempel vil forskning som gjør bruk av eller ser på interaksjon på sosiale medier gi tilgang til tredjepart fordi disse sosialt og teknisk er nært knyttet til primærinformantene. Denne informasjonen kan også være av en sensitiv art og må behandles deretter. Forskningen kan få virkninger for privatliv og nære relasjoner hos personer som ikke selv inngår i forskning, men som trekkes inn som nærstående til informantene, også gjennom teknisk tilgang til deres informasjon. Hensynet til belastninger for tredjepart bør veies opp mot hensynet til forskningens kritiske funksjon og sannhetssøken (se også punkt 7).