Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i utvidet forstand, og kan inneholde datafeeder, lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater bør forskeren ta tilbørlig hensyn til at det kan være mulig å spore informantenes og tredjeparters identitet ved å foreta fulltekst eller deltekst søk på sitatene. Samtidig har forskeren også et ansvar for at dataene og meningsinnholdet ikke endres. Bruk av sitater må derfor vurderes ut fra begge hensyn og eventuelle avveininger bør gjøres eksplisitt rede for.