De tre nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM, NENT og NESH) ble etablert i 1990 etter et forslag i Stortingsmelding nr. 28 (1988–1989) Om forskning. I 2007 ble komiteene hjemlet i forskningsetikkloven. Samtidig ble det opprettet et Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning. Med virkning fra 1. januar 2013 ble De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) opprettet som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. De tre komiteene og Granskningsutvalget hører til forvaltningsorganet, og FEK skal være ledende på forskningsetikk i det nasjonale forskningssystemet.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et faglig uavhengig og rådgivende organ, som blant annet skal sørge for at de forskningsetiske retningslinjene til enhver tid er gode verktøy for å fremme god og ansvarlig forskning.

Første versjon av NESH-retningslinjene ble vedtatt i 1993, og de har siden kommet i reviderte utgaver i 1999 og 2006. I denne revisjonsrunden har retningslinjene vært drøftet løpende i komiteen siden 2013, og de ble sendt på nasjonal høring i mai 2015. Dette er altså den fjerde utgaven av NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.[1]

Den viktigste endringen i denne utgaven er at skillet mellom juss og etikk er presisert, spesielt i innledningen. Videre er den institusjonelle arbeidsdelingen også tydeliggjort innledningsvis, slik at retningslinjene nå i all hovedsak utgjør råd og veiledning for god vitenskapelig praksis. I tillegg er det tatt med to nye punkter om henholdsvis medforfatterskap og habilitet. Endelig er rekkefølgen på punktene 25–28 reversert, slik at retningslinjene om medforfatterskap og god henvisningsskikk kommer før retningslinjene om plagiat og vitenskapelig redelighet.

Oslo, april 2016

Bjørn Hvinden (komitéleder), Kirsten Johanne Bang, Kjersti Fjørtoft, Ingegerd Holand, Roar Johnsen, Ivar Kolstad, Tor Monsen, Anne Nevøy, Erling Sandmo, May-Len Skilbrei, Elisabeth Staksrud, Knut Martin Tande, Pål Ulleberg og Lisbeth Øyum, samt Vidar Enebakk (sekretariatsleder).